DENETİMLİ SERBESTLİK GENÇLİK PROGRAMI SEMİNER RAPORLARI
19-11-2018
354

                                 DENETİMLİ SERBESTLİK GENÇLİK PROGRAMI

                                                (D    E    N    G    E)

     

PROJENİN AMACI

Proje, denetimli serbestlik altında bulunan çocuklara yönelik toplum temelli hizmetlerin güçlendirilmesi gereksinimi çerçevesinde, Türkiye’de çocuklara yönelik denetimli serbestlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

SORUN

Her yıl 100.000'in* üzerinde çocuk farklı sebeplerle güvenlik birimlerine getirilmektedir. Çocuklar sorunlarına çözüm bulmak ya da sorunlarını hafifletmek, ihtiyaçlarını karşılamak ve haksızlığa karşı çıkmak için suça sürüklenmektedirler. Çocukları suça iten başlıca  sebepler şunlardır:

1) Ailenin işlevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirememesi, ebeveyn  kapasitesinin yetersizliği nedeniyle çocuğun, ihmal ve istismara açık hale gelmesi, riskli davranışlara yönelmesi

2)Parçalanmış aile içerisinde büyüyen ya da toplumsallaşma sürecinde aile ve yakın çevresinde suç işleyen yetişkinlerin model alınması

3) Olumsuz akran etkisi ile çocukların tek başına göze alamayacağı okuldan kaçma, sokakta çalışma ve madde kullanma gibi risklerin göze alınır hale gelmesi

4) Göç, yoksulluk, işsizlik, çarpık kentleşme gibi yapısal sorunlar ve bu sorunların çözümünde yetersiz kalan sosyal politikalar

Kimler Suça Sürükleniyor?

2016 TÜİK verilerine göre suça sürüklenen, güvenlik birimlerine gelen ya da getirilen 18 yaşından küçük çocukların büyük çoğunluğu erkek çocuklardan oluşmaktadır (erkek çocuk: %85, kız çocuk: %15).

Suça sürüklenen çocukların yaklaşık %70’inin 15-17 yaş aralığındaki, %23’ünün 12-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluştuğu görülmektedir.

Suça sürüklenme nedeni ile güvenlik birimlerine getirilen çocuklara isnat edilen suçların önde gelenleri; yaralama, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almaktır.

 

Araştırmaların da ortaya koyduğu üzere suça sürüklenen çocuklar, kendi kişisel özelliklerinden ziyade çevresel ve toplumsal koşullar nedeniyle suça sürüklenmektedirler. Buna ek olarak, toplumda ayrımcılığa ve damgalanmaya maruz kalmaları, çocukların toplumsal bütünleşmesini zorlaştırmakta, karşı karşıya kaldıkları riskleri daha da aşılamaz bir hale getirmektedir. Ulusal ve uluslararası çalışmalar, suça sürüklenen genç bireylerin nitelikli bir şekilde topluma katılımlarının ancak sosyal çevre ve toplumun desteği ile mümkün olabileceğini gösteriyor. Bu çocukların bireysel kapasitelerini maksimuma çıkartmak ve hem kendilerine hem de yaşadıkları topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak için onlara gereken desteği vermek konusunda hepimize görevler düşüyor.

PROJENİN TEMEL HEDEFİ

Avrupa Birliği’nin, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ve UNICEF’in eş finansmanı; ve UNICEF’in teknik desteği ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile yürütülmekte olan Türkiye'de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar İçin Etkili Bir Risk Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi Projesi kapsamında daha etkili, önleyici ve rehabilite edici bir müdahale sistemi oluşturularak Türkiye’deki çocuk adaleti sisteminin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması ve denetimli serbestlik hizmetlerinden faydalanan çocukların topluma yeniden kazandırılması amacıyla çocuklara yönelik AB standartlarına uygun, etkili ve ölçülebilir hizmetlerinin geliştirilmesi yanı sıra risk ve ihtiyaç değerlendirme araçları oluşturulması hedeflenmiştir.

Bu hedeflere ulaşmak üzere iki temel çalışma alanı tanımlanmıştır:

I. Risk ve İhtiyaç Değerlendirme Aracı ve Destekleyici Müdahale

Programları

DENGE'nin ilk aşamasında çocukların ve gençlerin risk ve ihtiyaçlarını

belirlemek üzere etkili bir araç geliştirilmesi ve destekleyici müdahale

programları oluşturulması planlanmıştır.

1) Mevcut denetimli serbestlik sisteminin değerlendirilmesi

2) Yeni bir risk ve ihtiyaç değerlendirme aracı geliştirilmesi

3) Yeni destekleyici müdahale programları oluşturulması

4) Denetimli Serbestlik personeline yönelik eğitimler verilmesi

II. Uygulamaların Yaygınlaştırılması ve Takibi

DENGE'nin ikinci aşamasında geliştirilen aracın ve programların

ilgili profesyonelere ulaştırılması ve uygulamaların düzenli takibinin

sağlanması planlanmıştır.

1) Geliştirilen aracın Ulusal Yargı Ağı Sistemi (UYAP) yazılımının

geliştirilmesi

2) Denetimli Serbestlik profesyonelleri için meslek içi eğitim

müfredatının gözden geçirilmesi

3)Tüm ilgili profesyonellere yönelik seminerler ve eğitimler

düzenlenmesi

4) UYAP'ta depolanan verilerin düzenli olarak incelenmesi ve gerekli

güncellemelerin belirlenmesi

PROJEDEN BEKLENENLER

1) Özgürlüğünden yoksun bırakılan çocuklar ve gençlerin sayısında düşüş

2) Toplum temelli destekleyici müdahale programlarının sayısında artış

3) Toplum temelli hizmetlerden yaralanan çocuklar ve gençlerin sayısında artış

4) Düzenli izleme & değerlendirme ve kanıt – temelli politikalar oluşturulması

Birleşmiş Milletler Çocuk için Adalet Yaklaşımı;

Birleşmiş Milletler Çocuklar için Adalet yaklaşımının temel amacı, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (BMÇHS) tarafından çocuk olarak tanımlanan bireylerin, adalet sistemleri kapsamında daha iyi hizmet almalarını ve korunmalarını sağlamaktır. Bu yaklaşım aynı zamanda adalet sistemi ile teması bulunan bütün çocukların uluslararası normlar ve standartlar çerçevesinde nitelikli hizmet almalarını zorunlu hale getirmektedir.

BM Çocuklar için Adalet Yaklaşımı, aşağıda yer alan 9 temel prensip

çerçevesinde adalet sistemi müdahalelerine yol göstermektedir:

Rehber İlkeler:

1. Çocuğun yüksek yararının ve çıkarının en öncelikli mesele olarak ele alınması

2. Her çocuğun ayrımcılıktan uzak, adil ve eşit muamele görmesinin garanti altına alınması

3. Çocuğun kendi görüşlerini özgürce ifade etmesi ve bu görüşlerin dikkate alınması hakkının daha da ileriye taşınması

4. Her çocuğun istismar, sömürü ve şiddetten korunması

5. Her çocuğa insan onuruna yakışır şekilde ve şefkatle muamele edilmesi

6. Bütün süreçlerde hukuki garantilere ve koruma tedbirlerine riayet edilmesi

7. Çocuk adaleti alanında üretilen ve uygulamaya konan her türlü politikada hukuka aykırılığın önlenmesi

8. Özgürlüğünden yoksun bırakmaya yalnızca son çare olarak ve mümkün olan en kısa süre için başvurulması

9. Hukukun üstünlüğünün sağlanması için sürdürülen tüm çabalarda çocuklarla ilgili konuların daha görünür ve birbiriyle uyumlu hale getirilmesi

 

PROJE PİLOT İLLERİ

Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Rize, Sakarya ve Şanlıurfa.

ANA FAALİYETLER

Faaliyet 1:Gençlerin topluma yeniden kazanılmasını kolaylaştıracak risk ve ihtiyaç değerlendirme aracının ve destekleyici müdahale programlarının geliştirilmesi ve test edilmesi.

Faaliyet 2:Denetim altındaki çocuklar için geliştirilen sistemin yaygınlaştırılması ve izlenmesi.

BEKLENEN SONUÇLAR

Sonuç 1:Çocukların ihtiyaçlarına uygun, yeterli ve etkili rehabilitasyon hizmetleri sağlanmasına ve çocukların başarılı bir şekilde topluma yeniden kazandırılmasına yönelik risk ve ihtiyaç değerlendirme araçları geliştirilmiş ve test edilmiştir.

 

Sonuç 2:Denetimli serbestlik kapsamındaki çocuklar için geliştirilen sistem yaygınlaştırılmış, toplum içinde çocuklara sağlanan süpervizyon ve takip izlenmiştir.

 

DENGE DENETİMLİ SERBESTLİK GENÇLİK PROGRAMI

 

Adli kurumlar çocuklarla ilgili tüm işlemlerde çocuğun yüksek yararını gözetmelidir: Türkiye’deki çocuk adalet mevzuatında da adalet sistemiyle ilişki halindeki çocuklara yönelik işlemlerin tamamında, daha iyi çözümler bulmak amacıyla çocuğun devam eden risk ve ihtiyaçlarının doğru şekilde değerlendirilmesi dâhil olmak üzere, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ilkesi benimsenmiştir. DENGE Denetimli Serbestlik Gençlik Programı, revize edilmiş risk ve ihtiyaç değerlendirme araçlarıyla sistemin bu açıdan iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Çocuklar ve gençler söz konusu olduğunda özgürlüğünden yoksun bırakılma son çare olmalıdır: Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu, çocuklar ve gençler için özgürlüğünden yoksun bırakılmanın son çare olarak ve mümkün olan en kısa zaman dilimi için başvurulacak bir tedbir olması gerektiğini vurgulamaktadır.Toplum temelli destekleyici müdahale programlarının suç işleme eğilimini azaltmada ceza infaz kurumları ve kapalı kurumlarda yürütülen programlardan daha etkili olduğunu kanıtlayan bulgular mevcuttur. Bu bağlamda, 2005’te Denetimli Serbestlik Sistemi’nin kurulmasından bu yana toplamda 141.749 çocuk denetimli serbestlik hizmetlerinden yararlanmıştır. Nisan 2016 itibariyle 11.483 çocuk denetimli serbestlikten faydalanmaktadır.

Çocuklar ve gençler için durumlarına uygun hizmetler erişilebilir olmalıdır: Program, çocuklar için etkili, ölçülebilir ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu destekleyici müdahale programları geliştirecektir. Aynı zamanda, çocukların toplumla başarılı şekilde bütünleştirilmesini sağlayabilmek için bir risk ve ihtiyaç değerlendirme aracı oluşturacaktır. İş birliğine dayalı bir sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, başta çocuk koruma ve çocuk adalet sistemi alanında çalışmakta olan profesyoneller olmak üzere, ilgili tüm kurum ve kuruluşlar, STK'lar ve medya ile kapsamlı çalışmalar yürütülecektir.

BU PROJE KAPSAMINDA BARO OLARAK YAPABİLECEKLERİMİZ KONUSUNDA ÖNERİLERİMİZ:

  • Lise ve ilkokullara  verilecek seminerlerle  adli sürece ilişkin bilgilendirme yaparak suç işleme düşüncesinin  oluşmasını engellemeye çalışmak.
  • Denetimli serbestlik altında bulunan çocukların tekrar suça sürüklenmesini engelleyecek  ve topluma kazandırılmasını sağlayacak etkinlikler düzenlemek.
  • Avukatların bu konuda bilinçlenmesini ve daha duyarlı olmasını sağlayıcı  seminerler düzenlemek

 

 

Av. Yadigar GÜZEL

Av. Belgin TOP

Av.Ünsal Çankaya
Baro Başkanı
20-05-2019 - 14:19:45

MESLEKTAŞIMIZ; AV.ORHAN ERDAL'IN BABASI VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ. 

20-05-2019 - 14:17:08

MESLEKTAŞIMIZ AV.HASAN HÜSEYİN UMUTLU'NUN  ALPTUĞ ADINI VERDİKLERİ ERKEK BEBEĞİ DÜNYAYA GELMİŞTİR. MİNİK BEBEĞİMİZE HOŞGELDİN DER, MESLEKTAŞIMIZA TEBRİK DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ.

Avukat Sorgula
ISPARTA BAROSU BARO BAŞKANI SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULUMUZ YAPILDI
10 KASIM ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ
2018/2019 STAJ EĞİTİM MERKEZİ AÇILIŞ PROGRAMI.

BARONET CMK ATAMA SİSTEMİ Uzman Vergi | En kolay muhasebe , tek tıkla vergi beyanı Deniz Bank Ulusal Baro Ağı Projesi Baro Kart