CMK VE UZLAŞMA KOMİSYONU
Tarih: 21.10.2020| Okunma Sayısı: 3201

CMK VE UZLAŞMA KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.FATİH SEMİZ

KOMİSYON ÜYELERİ

AV.GÜÇLÜHAN ÖZDEMİR


 

  

 

ISPARTA BAROSU CMK UYGULAMASI İLE İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

Madde 1 - Bu Yönerge ile Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Isparta Barosu tarafından müdafi/vekil görevlendirilmesi, verilen hizmetin kaliteli olarak aksamadan yürütülmesi, görev alan Isparta Barosu üyeleri arasında adil görev dağılımının sağlanması ve mesleki hizmetlerine uygun ücretlerinin ve giderlerinin hakça ve şeffaf olarak ödenmesi, denetlenmesi, eğitim seminerleri düzenlenmesi, alt kurulların oluşturulması, yasalara, uluslar arası sözleşmelere, adil ve insan haklarına saygıya dayalı bir ceza yargılamasının sağlanmasına yönelik çalışma ilke ve yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Madde 2 - Bu Yönerge, Isparta Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulan CMK Komisyonu çalışma esasları ile müdafilerin/vekillerin görevlendirilmesi ile ücret ve giderlerinin ödenmesi ve konu ile ilgili eğitim seminerlerinin planlanmasını kapsar.

YETKİ

Madde 3 – Müdafi/vekil tayin yetkisi Baroya aittir. CMK Komisyonu Baro adına müdafi/vekil tayin işlemini gerçekleştirir. Baro bu yetkisini Isparta ili ve ilçe sınırları içerisinde kullanır. Gerektiğinde ilçe temsilcisini yetkilendirebilir.

CMK MERKEZİNİN TANIMI VE İŞLEVİ

Madde 4 - Isparta Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş bulunan CMK Komisyonu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Barolara verilmiş müdafi/vekil atama yetki ve görevini, Isparta Barosu Yönetim Kurulu adına yönergede belirlenen kurallar çerçevesinde kullanır. Müdafilerin/vekillerin; adil ve eşitlik ilkelerine dayalı olarak atanması, emeklerine uygun ücretlerinin süratle ve şeffaf şekilde ödenmesinin sağlanması görevlerini; resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere 24 saat kesintisiz hizmet vererek yerine getirir.

CMK KOMİSYONUNUN  GÖREVLERİ

Madde 5 - CMK komisyonu aşağıda yazılı olan görevleri yerine getirir : 

a.    Düzenli olarak Kurul toplantılarını yapmak,

b.    CMK Merkezince yürütülen hizmetlerin aksamadan devam etmesi için gereken önlemleri almak,                 

c.    Hukuka, avukatlık meslek ilkelerine ve CMK Uygulaması ile ilgili yönergeye aykırı davranan avukat, tevzi, evrak inceleme görevlileri hakkında inceleme yaparak, görüşünü baro yönetim kuruluna bildirmek

d.   Tevzii, ve evrak inceleme alt kurul üyelerini belirlemek,

e.  Müdafi/vekil olarak çalışmak isteyen avukatlar için verilecek eğitim seminerlerini düzenlemek, eğitim sertifikası vermek,

f.    Avukatlar arasında ücret ve iş dağılım dengesini sağlamak amacıyla gerekli yöntemler konusunda araştırmalar yapmak ve gerektiğinde yönerge değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu’na öneride bulunmak, 

g.   CMK Merkezinde çıkabilecek tüm sorunları çözüme kavuşturmak,

h.   Gerekli gördüğü konularda gerekli gördüğü alt kurulları oluşturmak,

i.    CMK Merkezinde görev alan avukatların, görev aldığı her aşamada, görevlerini meslek onuruna uygun yerine getirebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, sorunları gidermek, gerekirse sorunların çözümü için  Baro Yönetim Kurulundan destek istemek,

j.    Yapılan çalışmalar hakkında Baro Yönetim Kurulu’na düzenli raporlar sunmak,

k.   Yönetim Kurulunun vereceği diğer işleri yerine getirmek.

KOMİSYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 6 - Komisyon Başkanının görev ve yetkileri şunlardır;

a.   CMK komisyonu üyelerini belirlemek,

b.   Baro Yönetim Kurulu’na CMK komisyonu faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermek,

c.   Müdafi/vekil tayin taleplerinin eşit olarak dağılımını sağlamak için   gerekli önlemleri Yönetim Kuruluna önermek,

d.   Yönergede yer alan hususlara aykırı davranışta bulunan müdafilerin ödeme taleplerini reddetmeyi Yönetim Kuruluna önermek,

e.   CMK komisyonunun  olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını Yönetim Kuruluna önermek

f.   Yönergede yer alan hususlara ve Avukatlık Kanunu ile Meslek Kurallarına aykırı davranan müdafiler/vekiller hakkında işlem yapılması için  konuyu Yönetim Kuruluna getirmek ve öneride bulunmak,

g.   Baro Yönetim Kurulu ile CMK komisyonu arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve Baro Yönetim Kurulunun aldığı kararları CMK Yürütme Kuruluna aktarmak,

h.  CMK Merkezinde çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilmesi için çalışmalar yapmak, önlemler almak, yasaya aykırı uygulama ile karşılaşan avukata yardımcı olmak ve konuyu Yönetim Kuruluna götürmek,

j.  Baro Yönetim Kurulu tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

MÜDAFİİ

Madde 7  - Müdafilikte/vekillikte zorunluluk esastır. Bu yönerge kapsamında hukuki yardım istemlerinde görev almak isteyen gönüllü avukatlara öncelik verilir. Baro Yönetim Kurulu tarafından gerekli görüldüğü taktirde istekli olmayan avukatlar arasından da görevlendirme yapılabilir.

Müdafiliğe kabul CMK 150,156. madde kapsamında gelen istemlerin karşılanmasında müdafi olarak görevlendirilmek isteyen avukatlar, Baro Yönetim Kurulunun Kararları doğrultusunda  CMK eğitim sertifikası almak şartı ile  Baro Başkanlığı’na, bir dilekçe ile başvururlar.

Müdafi görevlendirmeleri Usul ve Esasları

Kolluk birimleri, Cumhuriyet Savcılıkları, Sorgu Hakimlikleri tarafından soruşturma aşamasına ilişkin olarak iletilecek hukuki yardım istemleri komisyon tarafından değerlendirilir ve komisyon tarafından müdafilerin ilk adları esas alınarak alfabetik olarak hazırlanacak aylık nöbet çizelgelerine göre o günkü nöbetçi müdafilerden görevlendirme yapılır. Görevlendirilen müdafi/vekil görev aldığı aşamada (kolluk, savcılık ve sorgu) 10 kişiden fazla sanığın olması halinde durumu  CMK komisyonuna bildirir. Nöbetçi müdafilerin yeterli olmaması, başka bir görevde bulunması, mazeretli olması veya kendilerine ulaşılamaması durumlarında, yedek listede yer alan nöbetçiler görevlendirilir.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve kolluk kuvvetlerinin müdafi/vekil tayin yetkisi bulunmadığından bu makamlarca tayin edilen müdafiler/vekiller yetkisizdirler. Kolluk ve savcılık tarafından Barodan talepte bulunulmadan ve Baro tarafından tayin edilmeden görev kabul edilemez.

Kovuşturma sırasında Mahkemelerden gelen talepler ile gıyabi tutuklama ve suçüstü hallerinde yapılan talepler, komisyon tarafından müdafilerin puanlamaya göre eşitliği esas alınarak BARONET sistemi uyarınca ilgili listeden müdafi/vekil görevlendirmesi yoluyla yapılır. Komisyon, acil durumlarda telefon ile yapılan taleplerde de görevlendirme yapar.

Müdafinin/vekilin atanması, komisyon tarafından mahkemelere bildirilir ve görevlendirilen avukata yazılı olarak tebliğ edilir.

Mahkemelerden gelen müdafi/vekil taleplerinde, soruşturma aşamasında görev yapan müdafiye/vekile duruşma günü tebliğ edilmiş ise, görev o müdafiye/vekile verilir. Soruşturma aşamasına  katılan müdafiye/vekile mahkeme tarafından resen tebliğ yapılmamış ise komisyon tarafından görevlendirilen yeni müdafi/vekil görevi sürdürmek zorundadır.

Müdafiler nöbet günlerinde görev sırası kendilerine geldiği halde bu görevi haklı bir mazeretleri olduğunda 3 kez erteleme hakkına sahiptirler. Bu ertelemeler halinde müdafinin sıralamadaki yerinde değişiklik olmaz. Ancak 3. ertelemeden sonra, talebi reddeden müdafi listenin en son sırasına alınır ve sıra kendisine geldiği zaman talebi yine reddederse, bir sonraki liste oluşturulana kadar listeden çıkarılır.

MÜDAFİLİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 8 - Müdafiler;

a.  Zorunlu nedenler dışında, görevlendirildiği birime hızlı bir şekilde en geç merkezde 60 dk. İlçelere  iki saat içinde ulaşmakla,

b.  CMK komisyonu tarafından düzenlenen listelerde yer alarak, kendilerine verilen görevleri sonuna kadar yerine getirmekle,

c.  Yapmış oldukları göreve ilişkin bilgileri beyan etmek için, göreve uygun talep formlarını, geri almaya yönelik bilgi formunu, görev yazısını , zorunlu gider yapılmışsa gider belgesini ve hukuki yadım yapıldığına ilişkin (duruşma tutanağı, sorgu zaptı vs.) belgeleri CMK Merkezine teslim etmekle, ücret talep formlardaki bilgilerin yanlışlığından kaynaklanan, hatalı ya da fazla ödemeyi iade etmekle,

d.  Yürürlükteki yasalara göre görevden çekilmeyi ya da işi reddetmeyi gerektiren hallerde durumu derhal CMK Merkezine yazılı olarak bildirmekle,

e.   Soruşturma aşamasında görevin yerine getirilmesinden itibaren 1 ay içerisinde baroya bilgi    vermek ve ilgili görev yazısını barodan temin etmek,

f.  Yargıtay tarafından bozulan kararlarda, yeni esas numarası alan davayı da takip etmekle ve durumu CMK Merkezine bildirmekle,

g.   Mahkemece, görevsizlik ve birleştirme kararı verilmesi durumunda davayı gönderildiği mahkemede takip etmek, yeni mahkemenin adını, dosya numarasını, duruşma gününü CMK Merkezine yazılı olarak bildirmekle,

h.   Uygulama mercilerinde, soruşturma ve kovuşturma aşamasında tespit edilen veya kendisine iletilen hukuka aykırılıkları, olayın özelliğine göre ifade, kimlik tespiti ve sorgu tutanaklarına geçirmek, şerh düşmek, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak ve CMK Merkezine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen müdafiler/vekiller Yönetim Kurulunun kararı ile listelerden çıkarılabilirler.

Görevin sona Ermesi

Madde 9 - Komisyon tarafından görevlendirilen müdafinin görevi aşağıdaki hallerde sona erer;
a.  Soruşturmanın hangi aşamasında olursa olsun atanan müdafinin/vekilin görevi, sanık hakkında takipsizlik, görevsizlik veya yetkisizlik verilmesiyle sona erer. Sanık hakkında kamu dava açılması hali ile kovuşturma  safhasında görevlendirilen avukatın görevi mahkemece verilecek kararın kesinleşmesiyle sona erer.

b. Soruşturmanın hangi aşamasında olursa olsun birden fazla sanık için görevlendirilen müdafinin görevi; sanıklar arasında menfaat çatışması çıkması halinde sanıklardan biri için müdafilik devam eder, diğer için sona erer.

c. Görevden çekilme yasalardaki koşullar dahilinde gerçekleşir. Görevden çekilen müdafi/vekil bu durumu derhal yazılı olarak baroya bildirir. Bu bildirimler dava ile ilgili bilgileri, çekilme gerekçelerini, duruşma tutanaklarını ve sonraki duruşma gününü içerir.

d. Davanın yetkisizlik veya başka herhangi bir nedenle müdafinin görevli olduğu bölge dışında bir bölgeye nakli halinde görev sona erer.

e. Birleştirme durumunda; birleştirme ile esasi kapanan dosyalardaki müdafilerin görevi sona erer.

f.  Herhangi bir sebeple müdafi listesinden çıkan müdafinin kovuşturma aşamasındaki görevi, ücretini almadığı mahkeme görevleri ile ilgili olarak sona erer. Ücret aldığı görevlerin ücretini yürürlükte olan tarife üzerinden iade etmesi veya görevi halen müdafilik sıfatı devam eden bir başka müdafiye ücretsiz olarak devretmesi durumunda da görevi sona erer. Aksi takdirde bu dosyalara ilişkin olarak görevi devam eder.

g. Sanığın kendini vekille temsil ettirmesi halinde müdafinin/vekilin görevi sona erer.

h. Herhangi bir sebeple müdafi listesinden çıkan müdafinin/vekilin kovuşturma aşamasındaki görevi:

1. Isparta dışına taşınmış olması, kaydının Baro sicilinden silinmiş olması, ciddi sağlık sorunları sebebiyle çalışamaması gibi hallerde tüm görevleri için sona erer. Bu durumdaki müdafi derhal kendisine yapılmış olan tüm görevlendirmeleri, mahkeme adı sanığın kimlik bilgileri ve dosya numarası gibi gerekli tüm bilgileri CMK Komisyonuna yazılı olarak bildirmek zorundadır.

2. Bunun dışındaki müdafilerin görevi görevlendirilmiş oldukları davalarda karar kesinleşinceye kadar devam eder.

Haklı bir neden olmaksızın görevi bırakan müdafi o görev nedeniyle kendisine yapılan ödemeleri iade eder. Avukatlık Kanunu uyarınca çekilmenin bildirildiği tarihten itibaren 15 gün süreyle müdafinin sorumluluğu devam eder.

i. İş sahiplerine rücu edilecek avukatlık ücretleri hakkında, TBB’nin genelgeleri ile birlikte genel    hükümler uygulanır. Müdafiler/vekiller rücu edilebilecek iş sahiplerini Baroya bildirirler. 

Müdafi Ücret ve Gider Ödeme Usul ve Esasları

Madde 10 - Müdafilere; ilgili yasal tarife, yönetmelik ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) genelgeleri doğrultusunda ödeme yapılır. Masraf ve sair gider ödemeleri Baro Yönetim Kurulu’nun kararı ile  belirlenir.

Ücret tarifesine göre;

a.   Müdafi/vekil olarak görevlendirilen avukata soruşturma ve kovuşturmada ayrı ücret ödenir. Soruşturma evresinde bir kişi için bir avukata birden fazla ve kovuşturma evresinde de bir kişi için bir avukata birden fazla ücret ödenmez. Soruşturma ve kovuşturmada birden fazla kişi için yararları uygun olduğu sürece  tek müdafi/vekil tayin edilebilir ve müdafi/vekil olarak görevlendirilen avukata her kişi için ayrı ücret ödenir. Ancak görevlendirilen avukata en fazla 5 iş bedeli ödenir.

c.   Kararın temyizi müdafi tarafından duruşmalı olarak istenmişse duruşmaya katılmak koşulu ile müdafiye/vekile, duruşma için Ağır Ceza Mahkemesinde müdafiye/vekile ödenen ücret ödenir.

d.   Yargıtay tarafından bozulan kararlarda, müdafi/vekil yeni esas numarası alan dosyayı takip eder ve yeni ücret almaya hak kazanamaz.

e.   Yargı yerlerince talimatla yapılan işlerde, müdafilere/vekillere bir soruşturma aşması için belirlenen ücret ödenir.

f.   Görevsizlik, yetkisizlik, birleştirme, davanın nakli gibi nedenlerle davanın esastan karara bağlanmaması halinde müdafiye tarife uyarınca ücret ödenir.

g.  Müdafi, sanık tarafından kendisinin yerine vekaletli avukat atanmış olması halinde görevi sona erdiğinden, kendisine tam ücret ödenir.

h.  Dosyaların birleşmesi halinde, birleştirilen dosyadaki müdafiye ayrı bir ücret ödenmez.

i.   Ayrıca  Tevzi Görevlisi oluşturulması halinde  her 3 günlük nöbet için Asliye Ceza Mahkemelerinde müdafiye ödenen ücret ödenir.

j.   Birleştirilmesine karar verilen esas sayılı dosyada, sanığın farklı müdafileri/vekilleri olması halinde, esası kapanan dosyalardaki müdafilerin/vekillerin görevi sona erer. Bu halde, birleştirilmesine karar verilen esas sayılı dosyadaki sanığın müdafisi/vekili dosyayı takip eder. Birleştirilen dosyada görevli müdafiye birleşen dosya sayısına bakılmaksızın bir defaya mahsus yargılamanın yapıldığı  mahkeme için tarifede belirtilen ücret ödenir. 
k.  Baro tarafından görevlendirilip, görev yerinde hazır bulunduğu tespit olunan müdafiye/ vekile, kendi iradesi dışında bir nedenle soruşturmaya devam edilememiş olması (başka vekilin varlığı, şikayetten vazgeçme, ifade alınmaksızın Savcılık tarafından evrak üzerinden serbest bırakılma, evrak eksikliği sebebiyle şüpheli veya sanığın geri gönderilmesi, kolluk kuvvetleri tarafından görüşme talebinin ret edilmesi) gibi durumlarda durumunda yasal tarifede belirtilen tek hazırlık ücreti ödenir.

l.  Sanığın gıyabi tutuklama müzekkeresi ile mahkemeye çıkartılması veya ifadesinin alınması işlemlerine, herhangi bir geçerli mazereti sebebiyle katılamayan görevli müdafi/vekil yerine, mahkemece talep edilmesi halinde ara duruşma için görevlendirilen nöbetçi müdafiye hazır bulunan sanık sayısı kadar soruşturma ücreti ödenir. Bu durumda görevlendirilen müdafilerin görevi, sanığın gıyabi tutuklama müzekkeresi ile mahkemede ifadesinin alınması ile sona erer.

m. Müdafilerin, CMK Komisyonu’na sunmuş oldukları makbuz ve evraklardan doğan sorumluluk kendilerine  aittir.

n.  Müdafilerin görev nedeniyle yaptıkları masraf ve sair giderler TBB ve Baro Yönetim Kurulu’nun belirlediği esaslara göre ödenir.

GİDERLER

Müdafin görev nedeniyle yapacağı giderler TBB’nin genelgeleri ve Baro Yönetim Kurulu ile CMK Komisyonunun kararları doğrultusunda ödenir. Soruşturma aşamasında gelen müdafi talepleri ile ilgili olarak görevlendirilen müdafiye/vekile Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenen maktu bir ulaşım gideri ödenir.

Müdafiye/vekile, Yargıtay’da katıldığı duruşmalar için yaptığını belgelediği masrafların tamamı ödenir. Giderler müdafi tarafından doldurulacak gider belgesi karşılığı ödenir.

ÜCRET ÖDENMEYECEK HALLER

Madde 11 - Aşağıdaki hallerde müdafiye/vekile ücret ödenmez,

a.  Baro tarafından görevlendirilmeyen müdafiye/vekile,

b.  Eksik bilgi ve belge sunan müdafilerin/vekillerin ücretleri, (eksiklikler tamamlanıncaya kadar)

c.  Tevzi nöbetçisi olması halinde o  gün göreve giden tevzi görevlisine,

d.  18 yaşından küçüğe kolluk biriminde kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafiye,

e.    Müdafi/vekil olarak görev almasına rağmen sonradan vekaletle görevlendirildiği davayı takip edene,

f.   Yönerge hükümlerine aykırı davranışı nedeniyle CMK Komisyonunca ücret ödenmeme yolunda karar verilmesi,

g.   Sistemden çıkarılan avukata, çıkarma kararından itibaren,

h.   12 yaşından küçük çocuklar ile 15 yaşından küçük sağır dilsiz çocuklara  kolluk ve savcılıkta  kimlik tespiti dışında işlem yaptıran müdafi ye,

i.   Görevlendirildiği sanık dışında görev alan müdafi ye /vekile,

j.   Hukuka aykırı her hangi bir işleme katılan müdafi ye /vekile,

k. Soruşturma  aşamasında yapmış olduğu göreve ilişkin görevlendirme yazısı bulunmayanlara,

l. Hizmetin görüldüğü tarihten itibaren 3 ay içinde evraklarını baroya teslim etmeyen   müdafiye/vekile,

Ücret ödenmemesi gereken bu durumlarda, ödenen ücret Baro tarafından geri alınır.

YAPTIRIMLAR

Madde 12

Uyarı 

Müdafi listesinde yer alanlardan;

a.   İş ve GSM Telefonlarını, e-mail ve adres değişikliklerini bildirmeyenler,

b.   Nöbet sırası geldiği zaman mazeretsiz olarak verilen görevi kabul etmeyenler,

c.   Bu yönerge gereğince geçerli bir görevlendirme olmaksızın müdafilik/vekillik yapanlar,

d.   Görevden çekilmeyi gerektiren durumlarda çekilmediği tespit edilenler,

e.   Bu yönerge gereğince kendisine verilen görevleri gereği gibi yerine getirmeyenler,

Komisyonun önerisiyle Yönetim kurulu tarafından yazılı olarak uyarılırlar. 

Madde 13 - Listeden çıkarılma

Müdafi listesinde yer alanlardan;

a. Bu yönergenin uygulanmasına yönelik fiillerinden dolayı hakkında disiplin kovuşturması açılanlar, kovuşturma sonuna kadar,

b. Bir adli yıl içinde  iki kez yazılı olarak uyarılanlar, ikinci uyarı tarihinden itibaren,
c. Geçici olarak listeden çıkarılanlardan disiplin kovuşturması sonucunda aldıkları ceza kesinleşenler, kararın kesinleşme tarihinden itibaren 1 yıl süreyle ,

d. Komisyona teslim edilen evraklarda gerçeğe aykırı bilgi verdikleri tespit edilenler, gerçeğe aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere, komisyonun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile müdafi listesinden çıkarılırlar. Bu madde hükmü uyarınca listeden çıkarılan müdafilerin/vekillerin kovuşturma aşamasında takip etmekte oldukları işlere ilişkin sorumlulukları karar kesinleşinceye kadar devam eder. Görevlendirildikleri ancak duruşmasına henüz katılmadıkları tüm görevlendirmeleri , mahkeme adı sanığın kimlik bilgileri ve dosya numarası gibi gerekli tüm bilgileri CMK Komisyonuna yazılı olarak bildirerek görevi iade etmek  zorundadır.

Son Hükümler

Madde 15 - Bu yönerge 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 95. maddesi gereğince Isparta Barosu Yönetim Kurulu’nun 24.11.2010 tarih ve 2010/124 sayılı  kararı ile kabul edilerek 24.11.2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Madde 16 - Bu yönerge hükümleri Isparta Barosu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

24.06.2024
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.