ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU
Tarih: 21.10.2020| Okunma Sayısı: 2051

ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU

SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.ÜNSAL ÇANKAYA

KOMİSYON ÜYELERİ

AV.HÜSEYİN ŞENOL

 
 

 

 

ISPARTA BAROSU

ENGELLİ HAKLARI YÖNERGESİ

 

KURULUŞ

 

Madde 1 – Isparta Barosu Başkanlığına bağlı olarak iş bu yönergede gösterilen esaslar çerçevesinde çalışmak üzere ENGELLİ HAKLARI KOMİSYONU Kurulmuştur.

Madde  2 – Bu Yönetmelik 1136 sayılı Avukatlık yasasının, 10.05.2011 gün ve 4667 sayılı kanunla değiştirilen 81.maddesinin 5.fıkrası dayanak alınarak hazırlanmıştır.

ÜYELİK

Madde 3 – Isparta Barosuna kayıtlı her Avukat Engelli Hakları Komisyonuna üye olabilir. Üye olmayan fakat komisyon tarafından oluşturulan çalışma guruplarına dahil olmak isteyenler yönetmelikle belirtilen amaçlara ve komisyon çalışma disiplinine uymak zorundadırlar.

KOMİSYONUNUN AMACI

Madde 4 – İnsanı temel olarak asıl hak olarak insan hak ve özgürlüklerini temel alan ve insan haklarının daha özel bir çalışma alanını oluşturan engellilerin haklarını disipline eden bu anlamda düzenlenmiş evrensel hukuk ilkelerini ulusal üstü sözleşmeleri düstur edinen ve daha da geliştirilmesi için çaba gösterilen bir anlayışla Ülkemizde engelli haklarının tanınmasını, engelli haklarının kullanılmasına etkin çaba harcanmasına, hukuksal güvence altına alınmasına, hukuksal korunmasına, bu yönde hukukun üstünlüğünü egemen kılmak için çalışmalar yapmayı başta Anayasamız olmak üzere tüm Yasalarımızda var olan engelli hakları temel hak ve özgürlüklerle bağdaşmayan yasal düzenlemeleri düzenlemek, hukukumuzun dünya ailesinin kazanımları olan evrensel hukuk ilkeleri ile buluşturmak ve bu doğrultuda hukukun üstünlüğü ilkesi için çalışmalar yapmak, engelli hakları ihlallerine taraf olmak, mağdurlara hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmak, ilimiz çerçevesinde özel ve kamu kuruluşları ile irtibata geçerek, gerekli yazışmaları yaparak, engelli hakları hakkında yapılan uygulamaların denetimini sağlamak, temel amaç olarak görülür.

KOMİSYONUN GÖREVLERİ

Madde 5 – Komisyon yukarıda genel ve soyut olarak ifade edilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıda sıralanan görevleri gerçekleştirir.

 a-) Hukuksal Çalışmalar Yapmak Amaçlarımız doğrultusunda, mevcut Anayasamızda, hukuka aykırı tüm yasalarımızda yer alan evrensel engelli haklarına aykırı düzenlemelerin değiştirilmesi, yenilenmesi ve kaldırılması için bilimsel çalışmalar yürütmek. Bu çalışmalar doğrultusunda yasa değişiklik önergeleri hazırlama, siyasi otorite ve yasama organı ile etkileşim içerisine girerek bunlar üzerinde baskı unsuru oluşturmak, bu çalışmaların komisyonca benimsenmesi ve çaba göstermesinin sağlanması.

b-) Engelli Haklarının İhlallerinin İzlenmesi    Engelli hakları ihlali niteliğindeki uygulama ve yasal düzenlemeleri izlemek ihlalleri engellemek için uygun görülen faaliyetleri Baro Yönetimine rapor etmek ve yürütmek.

c-) Hukuki Yardım Sunmak   Engelli hakları ihlalleri niteliğindeki olayların takipçisi olmak, hak ihlali mağdurlarına her türlü hukuki yardım sunmak.

d-) Mesleki Dayanışma, Destekleme, Eğitim  Engelli hakları ve bu hakların ihlali ile ilgili sorunların çözümünde Avukatların rolünü ve etkinliğini araştırıcı çalışmalar yapmak, birikimlerin paylaşılmasını sağlamak, konu ile ilgili Avukatlar arasında dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek amacı ile sosyal çalışmalar düzenlemek.

e-) Seminer Konferans ve Paneller Düzenlemek Engelli haklarının etkin kullanılması bilincinin geliştirilmesi amacı ile seminer, konferans, panel vb. etkinlikleri organize etmek

f-) Yayın Çıkarmak  Engelli hakları ile ilgili farkındalığı artırıcı nitelikte broşür, kitap, el ilanı, dergi, vb. yayınların Baro adına yayınlanması işlerinin yayın kurulu ile yürütülmesi.

g-) Arşiv Oluşturma Komisyon çalışmaları, bilgiler, belgeler, derlenen dökümanlar, başta Avukatlar olmak üzere konu ile ilgili olmak üzere her kişi ve kurumun bilgisine sunulmak üzere arşivlenir.

h-) Koordinaşyon   Komisyon çalışmalarında, resmi  ve özel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve benzeri kurumlarla ilişki ve diyalog içerisinde olunur, gerekli yazışmalar yapar, gerekli görürse denetim yapar, engelli hakları ihlali tespiti halinde ilgili kurumlara başvurular yapar. Bilgi alışverişi ve işbirliği ortamında çalışmalarını yürütür.

ÇALIŞMA ARAÇLARI

Madde 6 – Komisyon çalışmalarını hukuksal faaliyetlerin yanı sıra, araştırma, inceleme, basın açıklamaları, paneller, söyleşiler, konferanslar, açık oturumlar ve meslek içi eğitimleri biçiminde gerçekleştirir.

         Komisyon periyodik olarak ayda bir kez toplanır. Acil durumlarda ve gerekli görülen hallerde komisyon başkanının çağrısı üzerine daha sık toplanması da mümkündür.

         Komisyondan sorumlu yönetim kurulu üyesi Isparta Barosu Yönetim Kurulu tarafından atanır. Komisyon Başkanı Isparta Barosu Yönetim Kurulunca seçilmiş atanmış komisyondan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi tarafından atanır.

         Komisyon kararları toplantılara katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Karar almada üyelerin kullandıkları oylarda eşitlik olması halinde komisyon başkanının kullandığı oya üstünlük tanınır.

Komisyonun Çalışma Raporları Baro Başkanlığına sunulur.

MALİ DURUM

Madde 7 – Komisyonun çeşitli faaliyet ve çalışmalarında ihtiyaç duyulabilecek gider ve harcamalar Isparta Barosu Kaynaklarından karşılanır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 8 -  İş bu engelli hakları yönergesi Isparta Baro Başkanlığı Yönetim Kurulunca kabul edilerek yürürlüğe girer. Bu yönerge Isparta Baro Başkanlığınca yürütülür.

         Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu hükümleri uygulanır.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2023><<
Haziran 2023
 PSÇPCCP
232930311234
24567891011
2512131415161718
2619202122232425
27262728293012
283456789

10.06.2023
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.