ADLİ YARDIM KOMİSYONU
Tarih: 21.10.2020| Okunma Sayısı: 5795

ADLİ YARDIM KOMİSYONU SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AV.SERDAR İPEK

KOMİSYON ÜYELERİ

AV.MERVE AYDEMİR

AV.KEVSER ATABAY

AV.SİNEM KÜÇÜKKOÇ

AV.TUTKU KILIÇ

 


 

 

 

ADLİ YARDIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

01.07.2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞÜ GİREN ADLİ YARDIM YÖNERGEMİZ 25.11 MADDESİ UYARINCA EK YETKİ ALINMASI İÇİN BİZZAT İSTEM SAHİPLERİNİN ADLİ YARDIM BÜROSUNA MÜRACAAT ETMELERİ GEREKMEKTEDİR. YİNE YÖNERGEMİZİN 27. MADDESİ VE 32.5 MADDESİ GEREĞİNCE EK YETKİ İLE VERİLMİŞ OLAN İCRA TAKİPLERİNDE VEKALET ÜCRETİNİN VE YARGILAMA MASRAFLARININ İCRAYA KONULAMAYACAĞI SADECE İSTEM SAHİBİ TARAFINDAN YAPILAN YARGILAMA MASRAFLARININ İCRAYA KONULABİLECEĞİNİ VE BU KONUDA GÖREVLENDİRİLEN AVUKATA İCRA ASGARİ ÜCRET TARİFESİNİN ALT SINIRINDAN MAKTU VEKALET ÜCRETİ ÖDENECEĞİ BİLGİLERİNİZE SUNULUR.         

 

ISPARTA BAROSU ADLÎ YARDIM ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1.

Bireylerin hak arama özgürlüklerinin en üst düzeyde yaşama geçirilmesi için çalışmak, Avukatlık ücreti ve yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanların haklarını aramaları için gerekli hukuksal yardımdan yararlandırılmaları, hukuk kurallarının egemenliği ve insan haklarına saygının en üst düzeye çıkarılmasını amaçlar.

Kapsam

Madde 2.

Bu Yönerge, Avukatlık Kanununun 176-178 inci maddeleri uyarınca Adli Yardım Hizmetinden yararlanmak isteyenlere sağlanacak Avukatlık hizmetlerinin veriliş usulleri ile Avukatlık hizmetlerini sağlayacak Avukatların belirlenmesini, verilen hizmetlerin ücretlendirilmesini, denetlenmesini ve işleyişini kapsar.

Yetki

Madde 3.

Avukatı görevlendirme yetkisi Baro'ya aittir. Baro, bu yetkisini Isparta ili sınırları içerisinde kullanır. (Komisyon’un) Baro adına görevlendirdiği Avukat; görevlendirildiği konuya ilişkin hukuki yardımı, başvuruları ve araştırmaları yapar.

Avukat görevlendirilmesine ilişkin talepler, kural olarak, ilgilinin kendisi tarafından yapılır. Kurum ve kuruluşlar aracılığıyla yapılan talepler ilgili yönetim kurulu üyesine de bilgi verilerek dikkate alınır.

Tanımlar

Madde 4.

Bu yönergenin uygulanmasında:

Baro : Isparta Barosu’nu,

Yönetim Kurulu : Isparta Barosu Yönetim Kurulu’nu,

Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi : Adli Yardım (Komisyonu’ndan) sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini,

(Komisyon) Isparta Barosu Adli Yardım (Komisyonu’nu)

Büro : Isparta Barosu Adli Yardım Bürosu’nu,

Başkan : Isparta  Barosu Adli Yardım (Komisyonu)  Başkanı’nı,

Görüşmeci : Adli Yardım Bürosunda istem sahipleri ile görüşme yapan avukatı,

Personel : Adli Yardım Bürosunda görevlendirilen Baro çalışanını,

Avukat : Adli Yardım Bürosu Gönüllü Listesinde bulunan avukatları,

İstem Sahibi : Adli Yardım Bürosundan Adli Yardım talebinde bulunan kişiyi,

Kanun : Avukatlık Kanunu’nu,

Yönetmelik : Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’ni,

Yönerge : Isparta Barosu Adli Yardım  Çalışma Yönergesi’ni,

ifade eder.

Referans ve İlgili Dokümanlar  

Madde 5.

Bu Yönergenin uygulanmasında, Referans ve İlgili Dokümanlar:

T-AY-SDD :

Sistem Dizayn ve Geliştirme Programı Adli Yardım Modülü'nü,

T-AY-BEKLEYEN

Bekleyen Adli Yardım Müracaatlarını,

T-AY-ÖDEME

Adli Yardım Bürosu Ödeme Sistemi'ni,

F-AY-001

Adli Yardım Bürosu Karar Kartonu'nu,

F-AY-002

Adli Yardım Bürosu Başvuru Dilekçesi'ni,

F-AY-003

Adli Yardım Bürosu İstem Sahibi ile Görüşme Tutanağı'nı

F-AY-004

 İstem Sahibinden Yönetmelik 6/a maddesi Gereği Alınan Taahhütname'yi, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Adli Yardım Bürosu

Madde 6.

Adli yardım hizmetleri, Baro Yönetim Kurulunun sorumluluğunda İl Mülki  sınırları içerisinde ve ilçelerinde Adli Yardım Bürosu tarafından yürütülür.

Adli yardım bürosu; Adli Yardım Komisyonu  görevli avukatlar ve büro personelinden oluşur.

Büro Personeli

Madde 7.

Adli yardım Bürosunda, Isparta Barosu Başkanlığı tarafından istihdam edilen yeterli sayıda personel görev yapar. Büro Personeli, Adli yardımdan sorumlu yönetim kurulu üyesinin sorumluluğunda ve denetiminde çalışır. Büro personeli Komisyon  Başkanı tarafından verilen görevleri yerine getirir.

Büro Personelinin asli görevleri şunlardır:

Adli Yardım Komisyonu  tarafından alınan kararlarla ilgili yazışmaları yapmak,

Adli yardım nöbet listelerini hazırlamak ve bunların duyurulmasını sağlamak,

Adli yardım bürosu defter ve kayıtlarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,

Adli Yardım Komisyonu’na yapılan başvuruları Kurula sunmak,

İstek sahiplerinin başvurularına ilişkin evrakları dosya haline getirmek ve muhafazasını sağlamak,

Ücret ödenmesine karar verilen evrakları Baro Yönetim Kuruluna sunmak ve tahsilâta esas evrakları hazırlamak,

Adli Yardım Komisyonu tarafından belirlenecek kararları Adli Yardım panosunda duyurmak,

İstatistik verileri ve bilgileri hazırlamak,

Aksaklık ve gereksinimleri Adli Yardım Komisyonuna bildirmek,

Büro personeli ayrıca, Baro Yönetim Kurulu ve Adli Yardım Komisyonu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Adli Yardım Bürosunun Gelirleri

Madde 8 — Adli yardım bürosunun gelirleri şunlardır:

a) Türkiye Barolar Birliğinden baroya gönderilecek adli yardım ödeneği,

b) Kamu ve özel kurum ve kuruluşlarından, il veya belediye bütçelerinden

baroya yapılan yardımlar,

c) Bu amaçla yapılan her türlü bağışlar,

d) Adli yardım görevlerinden çekilen ve haklı neden olmaksızın hizmeti

sonuçlandırmayan avukatlardan geri alınan ücretler,

e) Taahhütname gereği ilgiliden alınan paralar,

f) Yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin %5’i

Adli Yardım Komisyonunun Görevleri

Madde 9.

Merkez aşağıda yazılı görevleri yerine getirir:

9.1. Adli Yardım Bürosu çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek, Komisyonu toplantılarını düzenli olarak gerçekleştirmek.

9.2. Adli Yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak.

9.3. Avukatların ücret taleplerini inceleyerek karara bağlamak, Kararlara karşı avukatın 10 gün içerisinde Baro Başkanına itiraz hakkı saklıdır. Baro Başkanı 7 gün içinde karar verir; bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği taktirde itiraz reddedilmiş sayılır.

9.4. Yargılama giderleri ile masrafların Adli Yardım Sandığından karşılanması için Yönetim Kurulu'na Öneride bulunmak. Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan yargılama giderleri ile masrafların ödenmesini sağlamak.

9.5. Hukuka, Avukatlık Meslek Kurallarına ve Yönetmeliğe aykırı davranan Avukat ve Görüşmeci hakkında dosya üzerinde inceleme yapmak, görevlendirilecek Üye aracılığı ile araştırma ve görüşme yapmak, gerekli raporu düzenleyerek Yönetim Kurulu'na sunmak.

9.6. Yönergenin 31. ve devamı maddelerinde düzenlenen, gönüllü avukatların Yönergeye aykırı davranışlarını inceleyip, karara bağlamak ve karar gereği yaptırımları uygulamak. Kararlara karşı avukatın 10 gün içerisinde Baro Başkanlığı'na itiraz hakkı saklıdır. Baro başkanı yedi gün içinde karar verir; bu karar kesindir. Süresinde karar verilmediği taktirde itiraz reddedilmiş sayılır.

9.7. Avukatlara verilecek Meslek İçi Eğitim Seminerleri için gerekli hazırlık ve organizasyonları yapmak, Adli Yardım Sistem Bilgilendirmesi çalışmalarını Avukatlara düzenli olarak sunmak.

9.8. Avukatlar arasında ücret ve iş dağılımının dengesini sağlamak amacı ile yöntemler geliştirmek, gerektiğinde Yönerge değişikliği yapılması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

9.9 Yürürlükteki kanunların, özellikle Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmelere ve Evrensel Hukuk Kurallarına uygun hale getirilmesi için gerekli yazılı ve görsel çalışmaları yapmak, gerektiğinde yayın yapmak üzere Isparta Barosu Süreli ve Süresiz Yayınlar Kurulu'na öneride bulunmak.

9.10. Baro' da görev yapan diğer kurullar ile irtibatlı olarak çalışarak Adli Yardım Çalışmalarının tanıtımında faaliyet göstermek. Bu konuda yapılacak çalışmalar konusunda Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

9.11. Büro' da çıkabilecek sorunları çözüme kavuşturmak.

9.12. Gerektiğinde alt kurullar oluşturmak ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapmak.

9.13. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan temsilciliklerin çalışmalarını denetlemek, temsilcilikler tarafından alınan Adli Yardım istemlerini inceleyerek karara bağlamak.

9.14. Görev alan Avukatların görevlerini her aşamada izlemek, gerektiğinde Avukat' tan takip ettiği dosyası hakkında rapor talep etmek.

9.15. Avukatların ve Görüşmecilerin, Yasal Düzenlemelere aykırı davranışlarını incelemek, Yönergede yazılı cezaları uygulamak.

9.16. Adli Yardım Bürosundaki bilgisayar programının işlerliliği ve yapılandırılması konusunda Baro Yönetim Kuruluna öneride bulunmak ve bu konuda personelin eğitimini sağlamak,

9.17. Isparta merkez ve ilçelerine yönelik gönüllülük listesi oluşturmak.

Adli Yardım Temsilcilikleri

Madde 10.

Merkez, Isparta İline bağlı tüm ilçelerde görev yapan Avukatlar ile Büro arasındaki organizasyonu sağlar. Temsilcilik açılması gereken ilçeler için Yönetim Kurulu'na öneride bulunur. Açılacak Temsilcilikler Adli Yardım Komisyonu denetiminde çalıştırılır.  

Başkanın Görev Ve Yetkileri

Madde 11.

Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:

11.1. Yönetim Kurulu'na Komisyon faaliyetleri hakkında rapor vermek.

11.2. Komisyon ve Büro'nun olağan işlerinin aksamadan yürütülmesi için gereken önlemleri almak.

11.3. Yönetim Kurulu ile, Komisyon ve Büro arasındaki bilgi alışverişini sağlamak ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

11.4. Büro' da çıkabilecek her türlü aksaklığın giderilebilmesi için çalışmalar yapmak, önlemler almak ve hukuka ve meslek kurallarına aykırı uygulama ile karşılaşan istem sahibine yardımcı olarak konuyu Adli Yardım Komisyonuna sunmak.

11.5. Avukat tayin taleplerinin Avukatlar arasında dengeli olarak dağılımı için alınması gereken önlemleri Komisyona önermek.

11.6. Kanun, Yönetmelik ve Yönerge' de yer alan hususlara aykırı davranışta bulunan Avukatların ücretlerinin ödenmemesini Baro Yönetim Kuruluna önermek.

11.7. Yönerge' de yer alan hususlar ile hukuk ve meslek kurallarına aykırı davranan Avukatlar hakkında, Yönerge gereği yaptırımların uygulanmasını Yönetim Kurulu'na sunmak üzere Komisyona  önermek.

11.8. Avukatların mesleki hizmetleri karşılığı Yönetim Kurulu tarafından yapılacak ödemelerin düzenli yapılması konusunda Büro' da yapılacak çalışmaları denetlemek..

11.9. Adli Yardım Komisyonu Gündemini belirlemek

11.10. Alt kurullar oluşturmak ve bu alt kurullar arasında görev dağılımı yapmak hususunda Baro Yönetim  Kurulundan yetki talep etmek. Komisyon çalışmalarında verimli olmadıkları ve Komisyon çalışmalarını aksattıkları tespit edilen Komisyon Üyelerinin görevden alınması için Baro Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak.

11.11. Gerekli görülmesi halinde, Adli Yardım başvuruları ile ilgili olarak Komisyon üyelerinden veya avukatlardan veya Isparta Barosu  Yönetim Kurulundan görüş ve öneri almak.

11.12 Avukat evi ön görüşme bürosunun disiplin ve düzenini sağlamak

11.13 Ön görüşme bürosunda bulunan ve rapor düzenleyen avukatların gerektiğinde  raporlarını inceleyerek  nihai   karara bağlamak.

Üyelerin Görev ve Sorumlulukları

Madde 16. 

Üyeler, olağan ve olağanüstü toplantılara katılır. Görüşmeci olarak Büro' da çalışır. Oluşturulan alt kurullarda görev alır, eğitim çalışmalarına katılır. İvedi hallerde Başkanın vereceği görevleri yerine getirir. Büro işleyişinin düzenli ve disiplinli olması için Başkana önerilerde bulunur.

16.1. Üyeler çağrılmaları halinde olağan ve olağanüstü toplantılara ve Merkez İçi Eğitim çalışmalarına katılır, Her bir Merkez üyesi tarafından tutulan nöbet karşılığı Merkez üyesi avukata bir puan eklenir,

16.2. Merkez tarafından belirlenen gün ve saatlerde ve belirlenen yerlerde görüşmeci avukat olarak gelen talepleri kayıt altına alır.

16.3. Görüşmeci avukat, kayıt altına aldığı taleplere ilişkin dosyayı hazırlar ve gerek görülmesi halinde Adli Yardım Komisyonu toplantısına katılarak dosyayla ilgili olarak Komisyonu bilgilendirir.

16.4. Oluşturulan alt kurullarda görev alır.

16.5. Görüşmeci, İstem Sahibinin dosyasında ortaya çıkacak sorunların çözümlenmesi için doğrudan görev alır. İstem sahibinin başvurusu üzerine öncelikle istem sahibinin talebini dinler ve özet olarak görüşme tutanağına kaydeder, İstem sahibini dinledikten sonra talep konusunu hukuki olarak değerlendirerek, talep konusunu belirler. Akabinde istem sahibinin anlatımları ve sunduğu belgeleri ön inceleme şeklinde inceleyerek istem sahibinin hukuki yararı olup olmadığına karar verir. Görüşmeci, istem sahibinin hukuki yararı olduğu kanaatinde ise, istem sahibinin Adli Yardım Başvurusu için gerekli bilgi ve belgelerin toplanması için gerekli araştırmanın yapılması aşamasına geçilmesine karar verir. İstem sahibinin hukuki yararı yoksa, başvuruyu mali araştırma yapmadan hemen ret eder. Görüşme kapsamında incelenmesi gerekli dosya ve belgeleri inceleyerek Komisyona  rapor sunar. İstem Sahibi ile yeniden görüşme yapılması gerekirse doğrudan görev alır. İstem Sahibi ile dosya için görevlendirilen avukat arasında çıkan uyuşmazlıkları inceler, uyuşmazlıklar ile ilgili görüşmeleri yapar, sonucu rapor halinde Komisyona  sunar. Görüşmeci, aldığı dosyanın raportörü gibi görev yapar. Dosyanın tamamlanması aşamasına kadar, dosyaya gelen tüm bilgi ve belgelerin Komisyona  sunulmasından sorumludur. Bu görevi üyeliği süresince ve dosya işlemden kaldırılıncaya kadar devam eder.

16.6. Görüşmeci avukata, görev aldığı nöbet için TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümleri kapsamında serbest meslek makbuzu düzenlenmesi ile, çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma  ücreti ödenir. Isparta Barosu Yönetim Kurulu’nun ücreti artırıp azaltma yetkisi saklıdır.

16.7. Çağrıldıkları halde, haklı bir mazereti olmaksızın Adli Yardım Komisyonu Olağan ve olağanüstü toplantılarına katılmayan görüşmeci Avukatlar nöbet listesinden bir sefere mahsus çıkarılır. Aynı yıl içerisinde tekrarı halinde bir yıl süre ile nöbet listesinden çıkarılır.

16.8 : Adli Yardım Ön Büro Hizmeti Nöbet sistemi Adli Yardım Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Adli Yardım Kurulu Başkanının gözetiminde Adli Yardım Bürosu personelince yürütülür.

Meslek İçi Eğitim Seminerleri

Madde 17.

Avukatlar, uygulamada birlik, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacı ile öğretici nitelikte olan sistem bilgilendirme çalışmaları ve Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek eğitim amaçlı çalışmalara katılırlar. Sistem bilgilendirme çalışmalarının kapsamı, süresi ve yılda kaç kez düzenleneceği Baro Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Adli Yardım Sisteminde gönüllü olarak görev yapmak isteyen avukatların, Adlî Yardım Bürosuna müracaat ile Meslek İçi Eğitim Seminerlerine katılarak sertifika alması zorunludur. Sertifika alan avukatlar gönüllülük listesine pasif olarak kaydedilir. Başvuruları halinde sistemde aktif hale getirilir.

Baro Yönetim Kurulu, Meslek İçi Eğitim Seminerlerinden birine katılarak sertifika almış olan gönüllü avukatların tamamının, düzenlenecek herhangi bir eğitim çalışmasına katılımını zorunlu tutabilir ve bu durumda, meslek içi eğitim çalışmasına katılmayan gönüllü avukatların kaydı listeden silinir. Bu halde, daha önce alınmış olan Meslek İçi Eğitim Çalışması ve sertifika, gönüllü avukat için bir kazanılmış hak oluşturmaz.

Meslek içi eğitimin usul ve esasları ile verimli ve etkili katılımın sağlanması için uygulanacak tedbirler, Kurul tarafından Baro Yönetim Kurulu'na önerilecek ve Yönetim Kurulu'nun kararıyla yürürlüğe girecek Eğitim Yönergesi ile belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adlî Yardım Bürosu

BİRİNCİ KISIM

İşleyiş

Tanımı Ve İşlevi

Madde 18.

Büro, yetkisini; Kanun, Yönetmelik ve Yönerge kapsamında kullanır. Avukatların adil ve eşitlik ilkelerine uygun olarak görev almasını, emeklerine uygun ücretlerin ivedi ve şeffaf bir şekilde ödenmesini, İstem Sahibi ile Avukat arasındaki koordinasyonun sağlanmasını ve İstem Sahibi ile Avukatın görev ve yükümlülüklerinin Kanun, Yönetmelik ve Yönerge'ye uygunluğunu kontrol eder.

Çalışma Yöntemi

Madde 19.

Büro, çalışmalarını aşağıdaki usullere göre yürütür:

19.1. Adli Yardım Başvuruları, hafta içi 10:00 - 17:00 saatleri arasında görüşmeci tarafından Avukat Evi Adli Yardım Bürosun da alınır.

19.2. Yapılan görüşmede UBAP formları doldurularak Adli Yardım dosyası oluşturulur. İsteğin işleme alınması için ikamet ettiği mahalle muhtarından temin edeceği ikamet belgesi, kimlik fotokopisi, İkamet ettiği yer Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenecek üzerine taşınmaz kaydı olup olmadığına dair yazı, kirada ikamet edilmesi halinde kira sözleşmesi örneği ve kira bedelini ödeme belgesi, varsa çalışma ya da emeklilik durum ve maaşını gösterir belge, ikamet ettiği yargı çevresinde bulunan Banka şubelerinden alınan mevduatı olmadığına ilişkin kayıtlar,fakirlik belgesi  başvurma şartı olarak aranır. Ekonomik yararı belirlemeye esas bu belgelerin yeterli olmayacağının görüşmeci avukat tarafından tespiti halinde, istem sahibi görüşmeci avukat tarafından istenen sair belgeleri temin etmekle yükümlüdür. Bu konuda kurum ve kuruluşlardan da re' sen bilgi istenebilecektir. Bu bilgi ve belgeler temin edilinceye dek başvuru askıda kalacaktır. Beklemenin hak kaybına yol açacağı durumlarda veya sosyal hizmet içerikli taleplerde belgelerin tamamlanması beklenmeksizin, görüşmeci tarafından adli yardım hizmeti verilmesine karar verilir ve istemciye avukat ataması yapılır.

19.4. Eksiksiz olarak tamamlanan dosyalar izleyen Merkez toplantısında görüşülmek üzere Personel tarafından UYAP sistemine göre numaralandırılarak bilgisayar ortamına aktarılır.

19.5. Eksiklikleri süresi içerisinde tamamlanmayan başvurular yapılmamış sayılır. İstem Sahibinin Büro' ya verdiği belgeler istenildiği taktirde bir tutanak düzenlenerek kendisine teslim edilir. İstem Sahibinden alınan teslim tutanağı, teslim tutanakları klasörüne takılır.

19.6. Eksiklikleri süresinde tamamlanmayan başvurular, İstem Sahibi tarafından belgelerin iadesi konusunda bir istem olmadığı takdirde, başvuru tarihinden itibaren bir yılın geçmesi ile imha edilir.

Adli Yardım talebinden vazgeçilmesi, Adli Yardım talebi konusu dava, icra takibi v.s. tamamlanmış olması ve sair nedenle işlemden kaldırılan dosyalar, işlemden kaldırıldığı tarihten itibaren 5 yılın geçmesiyle imha edilir.

İmha işlemi Komisyon bünyesinde oluşturulacak Arşiv Alt Kurulu eliyle gerçekleştirilir. Arşiv Alt Kurulu dosyaları incelemek suretiyle en az yılda bir kez bu çalışmayı gerçekleştirecektir. Tutanak Merkez Başkanı/Yardımcısının imzasına sunulur ve imha edilen başvurular klasörüne kaldırılır.

19.7. İstem Sahipleri ile Avukat evi adli yardım bürosunda   yapılan görüşme Isparta Barosunda görevlendirilen avukatlar  tarafından yapılır. Görüşmeyi yapan  avukat ; İstem sahibinin ekonomik durumu ve istem konusu işlemin hukuki yarar koşulunu taşıyıp taşımadığını bildirir.Avukat tarafından yapılan görüşme neticesinde her ne kadar mali durum araştırmasına göre istem sahibi adli yardımı hak etse de istem sahibinin mali durumunun iyi olduğu konusunda emare ve şüpheleri tespit ettiği zaman durumu adli yardım komisyonu başkanına bildirir. Bu konuda karar verme yetkisi adli yardım komisyonu başkanına aittir.  Görüşmeci avukat , bu konudaki görüşünü, görüşme formunun sonuna gerekçeleriyle birlikte yazarak Büroya sunar. Adli Yardım Komisyonu başkanı Ekonomik ve hukuki yararın var olup olmadığı ve dolayısıyla istem sahibinin Adli Yardım hizmetinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağı konusunda karar verir

19.8. İstem sahibine gönderilen adli yardım isteğinin kabulüne dair yazılarda tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde görevlendirilen avukata başvurarak vekâletname çıkarması aksi halde adli yardım hizmetinden vazgeçmiş sayılacağı konuları ihtar edilir.

19.9 İstem sahibine avukat tayin edildiği halde 1 yılda en fazla  2 kez ,müracaat etmeyen veya  dava esnasında davasından vazgeçen veya özel vekil tutan    istem sahibinin, hakkını kötüye kullandığı tespit edildiği  takdirde o  yıla ilişkin olarak  adli yardımdan faydalanamaz.

19.10 Adli yardım isteminin kabulü halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. İstem sahibinden, işin sonunda maddi bir yarar elde etmesi halinde, avukata ödenen para ile elde edilecek maddi yararın %5’ini baroya ödeyeceğine; adli yardım isteminin haksız olduğunun sonradan anlaşılması halinde, görevlendirilen avukata ödenen ücretin iki katı ve yapılmış masrafları yasal faizleri ile geri vereceğine ilişkin taahhütname alınır.

19.11 Kadın Konukevinden gelen Adli Yardım taleplerinde istem sahibinin ekonomik durum araştırması yapılmaksızın Adli Yardım görevlendirmesi yapılır.    

İstem Sahibi İle Yapılan Görüşme

Madde 20.

İstem sahibi ile görüşme, Büro' da Yönerge' nin 16 ve 19. maddesinde belirtilen şekilde, Üyeler tarafından yapılır.

İvedi Görevlendirmeler

Madde 21.

Görevlendirme sürecinin beklenmesi istem sahibinin hakkının ortadan kalkmasına neden olacak ya da giderilmesi imkânsız zararlar doğuracak nitelikte ise ivedi görevlendirme yapılır. Başvuru sahibinin vekâletname giderlerini karşılayamayacak durumda olmasının görüşmeci avukat tarafından tespiti halinde vekâletname masrafının Adli Yardım Fonundan avans olarak karşılanmasına karar verir. Adli yardım fonundan karşılanması kararı verildiğinde, durum istem sahibine ve görevlendirilen avukata bildirilir. Avukat avansı aldıktan sonra vekâletname suretini ve Noterlik Makbuzunu ibraz ederek avansı en geç 2 gün içinde kapatır. İvedi görevlendirme yapılması durumunda, görevlendirilen Avukata durum telefon, faks, elektronik posta, internet vb. iletişim vasıtaları ile bildirilir, ivedi görevlendirme yazısı gereği iş veya işlemlere derhal başlanması istenir, durum ayrıca yazı ile iletilir. İstem sahibi için gerekli randevu alınarak doğrudan Avukat ile Avukatın bürosunda görüşmesi sağlanır.

İvedi görevlendirme yazısı, personel tarafından görüşmeci denetiminde hazırlanır Baro Başkanı tarafından veya yokluğunda Yardımcıları tarafından imzalanır. İvedi görevlendirme yazısının tebliği sadece bildirici niteliktedir. Avukatın görev ve sorumluluğu ivedi görevlendirmenin kendisine telefon ile bildirimi ile başlar. Avukat, istem sahibi ile görevlendirildiği tarihte görüşme yapmak ve 2 gün içinde görevlendirmenin gereklerini ifa etmek zorundadır. İvedi görevlendirmelerde Avukat, işe başladığına dair belgelerini ücret isteği eşliğinde 2 gün içinde büroya sunar.

İvedi görevlendirme yapılan dosya, Merkez toplantısına alınır, yapılan ivedi görevlendirme Kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

İvedi Görevlendirme sonrasında yapılan Merkez incelemesinde istem sahibinin, hukuki ve ekonomik durumuna ilişkin yanıltıcı bilgi verdiği tespit edilir ise, Avukatın ücretten kaynaklı hakları saklı kalmak üzere, görevlendirme derhal geri alınır, taahhütname gereği işlem yapılmak üzere dosya Yönetim Kurulu'na sunulur.

İstismara İlişkin Görevlendirmeler

Madde 22.

Çocuk istismarına ilişkin istemlerde, istismara maruz kalan kişinin bizzat müracaatı aranmaz. Küçüğün, kural olarak ekonomik yoksunluğu varsayılarak ayrıca ekonomik araştırma yapılmaz.

Kadın ve Çocuk istismarına ilişkin görevlendirmeler Yönergenin 21. maddesi gereğince ivedi görevlendirme kapsamındadır. Bu konudaki görevlendirmeler anılan konularda gönüllülük listesinde kayıtlı avukatlar arasından puanlama sistemine göre yapılır. Merkez, gönüllü avukatların kadın ve çocuk istismarı konularında özel eğitim alması için ücretli eğitim programı düzenler. Sistemde aktif olarak kayıtlı olup da bu eğitimi alan gönüllü avukatlar ayrı bir listede tutulur. Kadın ve çocuk istismarına ilişkin konulardaki görevlendirmeler listede kayıtlı olan gönüllü avukatlar arasından bilgisayar sistemi üzerinden puanlama esasına göre yapılır. Söz konusu eğitime kadar bu konudaki görevlendirmeler genel usule göre yapılır. Ancak konunun önemi ve ihtisas gerektirmesi dikkate alınarak Merkez başkanının veya başkan yardımcılarından birinin onayı alınarak Isparta Barosu Çocuk Hakları Kurulu ve Kadın Hakları Kurulunda görevli ve gönüllülük listesinde kayıtlı avukatlar arasından bilgisayar sistemi üzerinden puanlama sistemine göre yapılabilir. Bu tür özellikli ivedi görevlendirmeler incelenmek üzere derhal sorumlu Yönetim Kurulu üyesine sunulur.

Isparta Barosu Yönetim Kurulu bu yönerge hükümlerine bağlı olmaksızın 1136 Sayılı Avukatlık Yasası ve ilgili diğer yasalar uyarınca gerekli gördüğü konularda görev listeleri oluşturabilir ya da tek görevlendirmeler yapabilir. Bu listelerde yer alan avukatların ya da görev verilecek avukatların gönüllü avukat olma ya da listelerde yer alma zorunluluğu yoktur. Yönetim Kurulu kararında bu tür görevlendirmelerin gerekçesi açıklanır.

Görevlendirme Yöntemi

Madde 23.

Büro, Avukatlar arasında eşitlik ve adil dağılım ilkesi gereğince görev dağıtımını aşağıda yazılı olduğu şekilde yapar:

23.1. Adli Yardım Bürosuna müracaat eden Meslek İçi Eğitim Seminerlerine katılarak sertifika alan ve sistemde kendisini aktif hale getiren avukatlar görevlendirilir. Gönüllü avukat sistemde aktif hale geldiğinde, gönüllü listesinde yer alır.

23.2. Büro tarafından yapılan görevlendirmeler, eşitlik ve adil dağılım ilkeleri gereğince gönüllü Avukat sırası gözetilerek yapılır. 

23.3. Avukata, görevlendirildiği bilgisi, Büro tarafından Avukatın vereceği adres, telefonlar, faks, elektronik posta, vb iletişim vasıtaları aracılığı ile bildirilir. Bildirime ilişkin kayıt büro tarafından tutulur. Görevlendirmenin bildirilmesine ilişkin yöntem Adli Yardım Komisyonu tarafından belirlenir.

23.4 Avukatın iletişim bilgilerindeki değişikliği Adli Yardım Bürosuna derhal iletmesi zorunludur. Avukata görevlendirme sonrasında büroya bildirdiği iletişim bilgileri ve araçları (adres, telefon, faks, e-posta) ile ulaşılamaz ise yapılan görevlendirme geri alınır ve avukat hakkında sistemden geçici olarak çıkarma yaptırımı uygulanır.

23.5. Görevlendirme Yazısının Tebliğinden sonra görevi iade eden Avukat hakkında Yönetmelik Hükümleri gereğince işlem yapılır.  

İKİNCİ KISIM

Avukat ile Büro ve İstem Sahibi İlişkileri

Avukat

Madde 24.

Büro' dan görev almak isteyen Avukatlarda gönüllülük esastır.  

Avukatların Yükümlülükleri

Madde 25. 

Avukatlar,

25.1. Büro tarafından oluşturulan listelerde yer alarak kendilerine verilen görevleri ve tüm işlemleri sonuna kadar yapma konusunda şahsen sorumludurlar. Kendilerine verilen bu görevlere ilişkin işlemlere dair istem sahibinden alacakları vekaletnameye başkaca bir avukatı dahil edemezler.Vekaletname sadece görevlendirilen avukata çıkarılır. Ancak dava açıldıktan sonra, Adli Yardım Bürosuna bilgi vererek yetki belgesi düzenleyebilirler.

25.2. İstem sahibi görevli Avukata vekaleti getirmesi üzerine, görevli Avukat derhal bir görüşme tutanağı tanzim eder ve tutanak imzalatılır.Yapılan görevlendirme sonrasında işe başladıklarını, belgeleri ile birlikte yedi gün içerisinde Büro'ya bildirirler. İvedi görevlendirmelerde bu süre 2 gündür.

25.3. Davanın karara bağlanması, temyiz incelemesi sonucu ve istem sahibinin almaya hak kazandığı maddi kazanımlar hakkında Büro'ya düzenli olarak bilgi verirler.

25.4. İstem Sahibi ile yapılan ilk görüşmede; istem sahibinin Büro'ya verdiği bilgi ve belgeler ile çelişkili bir bilgi veya belgeye ulaşmaları durumunda işlemlere başlamadan Büro'ya bilgi verirler.

25.5. Yapılan görevlendirme sonrasında, istem sahibi tarafından Büro'ya verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki yararın kalmaması durumunda, durumu bildirir bir rapor hazırlayarak Adli Yardım Komisyonu Başkanı’na sunarlar.

25.6. İstem Sahibinin ekonomik durumundaki değişiklikleri ve kanaatlerini, mahkemelerce yapılan ekonomik ve sosyal durum araştırmasına ilişkin raporu Büro'ya derhal bildirirler.

25.7. Görevleri haricinde, bağlantı bulunsa bile Büro'dan ek görev almadan başka iş veya işlem yapamazlar.

25.8. Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte adres, telefon, faks numaralarını, elektronik posta adreslerini Büro'ya verirler.

25.9. İşlemlere başlamadan önce, menfaat varsa HMK kapsamında Adli Müzaheret talebinde bulunurlar.

25.10. Adli müzaheret isteği asıl dava ile birlikte öne sürülecektir. Bağımsız olarak değişik iş kaleminden yapılan adli müzaheret isteklerine ayrıca ücret ödenmeyecektir. Adli müzaheretli olarak açılan davada peşin harç ödenmeyecek olup, bunun dışındaki başvuru harcı, vekâlet harcı, dosya ve davetiye masrafları istem sahibi tarafından karşılanacaktır. Bahse konu masraflar karşılanamıyorsa, öncelikle  HMK kapsamında  adli yardım talebi ile ilgili yargılama masrafları  mahkemeler ve icra müdürlükleri tarafından karşılanılması talep edilecektir.Mahkemeye yargılama masraflarının ödenmesi ile ilgili belge ve bilgileri avukata adli yardım bürosu verir.Şayet ki mahkemelerden  olumsuz karar alan  avukat,mahkemenin red yazısı ile ilgili belgeyi  ekleyerek  Adli Yardım Fonundan karşılanması talebiyle Adli Yardım Bürosuna bildirilir. Hak kaybına uğranması yakın tehlike arz eden durumlarda ve ivedi hallerde başvurucu harcı, vekâlet harcı, dosya ve davetiye masrafları karşılanamıyorsa, görüşme tutanağında kayıt altına alınması şartıyla avukat tarafından karşılanabilecek ve avukat sarfettiği bu masrafı, Adli Yardım Fonundan karşılanmasını talep edebilecektir.

Bu taleplerle ilgili olarak karar verilmek üzere dosya Isparta Barosu Yönetim Kurulu’na sunulur. .

25.11. Görevlendirme konusu iş ile bağlantılı başka iş ve işlemlerinin yapılması için istem sahibinin yazılı olarak adli yardım bürosundan talepte bulunması gerekmektedir.İstem sahibinin başvurusu üzerine ek yetki verilen avukat  asıl dava ile ilgili olan  yargılama giderlerini ve ücreti vekaleti icraya koyamaz. Sadece istem sahibi tarafından ödenen yargılama masraflarını icraya koyabilir.                                                                              25.12. Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışmaları ve Eğitim Çalışmalarına katılmak zorundadırlar. Aksi halde Yönergenin ilgili hükümleri gereği yaptırıma tabi olurlar.

25.13. Avukatlar, Baro Levhasında kayıtlı bulundukları adreslere göre merkez ya da ilçeler listesine kayıtlı olabilecektir. Her iki listeye birden kayıt olanaklı değildir. Sadece kayıtlı oldukları listeye bağlı olarak görev yapabilecek olup, aidiyet alanı dışında görevlendirme yapılması halinde durumu ivedilikle Kurul'a bildirmek ve görevi iade etmekle yükümlüdürler.Adil ve eşit iş dağılımı ilkesi uyarınca  25.15.maddenin uygulanması hakkı saklıdır. 

25.14. Avukat, adli yardım ihtiyaçlısı ile ücret sözleşmesi yapamaz, yargılama gideri dışında masraf talep edemez. İstem sahibinden alınan masraflara ilişkin belge düzenlenerek bir örneğini imzası karşılığında ilgilisine teslim edilir ve alınan masraf avansı hakkında Büroya bilgi verilmesi zorunludur.

25.15.Adli Yardım Komisyonundan sorumlu yönetim kurulu üyesinin talebi veya baro yönetim kurulu üyelerinden birisinin talebi üzerine merkez veya ilçelerdeki eşit ücret ve adil dağılım gerekince merkez listesinden ilçe listesine veya ilçe listesinden merkez listesine  avukat görevlendirilebilir ve liste değişikliği yapılabilir. Bu yetki baro yönetim kurulunun takdirindedir. 

25.16 Avukatlar, talepleri hakkındaki Merkez kararlarını tebliği beklemeksizin talep tarihini izleyen hafta içerisinde Adli Yardım Bürosundan öğrenmekle ve icrai bir konu varsa yerine getirmekle yükümlüdürler.

Görevin Sona Ermesi

Madde 26.

Avukat'ın görevi aşağıdaki hallerde sona erer:

26.1. Kanun ve meslek kurallarında çekilme halini doğuran nedenlerin ortaya çıkması durumunda,

26.2. Baro Yönetim Kurulu kararı ile,

26.3. Yapılan görevlendirme gereği işlemlerin tamamlanması ile,

26.4. İstem sahibinin adli yardım isteğinden vazgeçmesi halinde,

Görevin, Baro Yönetim Kurulu kararına dayalı olarak sona erdirildiği durumlarda, Avukatın işi takip yükümlülüğü Kanun kapsamında belirlenen süreler çerçevesinde devam eder.

26.5. İstem sahibinin, Yönetmelik ve Yönerge kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, Avukat'ın başvurusu üzerine Komisyon Başkanı kararı ile,

26.6. Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde, avukatın başvurusu üzerine Komisyon Başkanı kararı ile avukatın görevi sona erer. Haklı sebebin takdiri Komisyon Başkanı’na aittir.

26.7 Yönergenin 33.1 rücu şartları maddesinde bulunan  durumun ortaya çıkmasında   Avukat durumu derhal büroya  bildirir.Komisyon başkanının kararı ile görevi sona erer.  

Haklı nedenler olmaksızın görevini iade etmek isteyen avukatın görevi, aldığı ücretin iki katını baroya ödemek suretiyle sona erdirilir.

Avukat, işi yapmaktan haklı bir neden olmaksızın çekilmek isterse, görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içinde o işin tarifede belirtilen ücretini baroya ödeyerek görevinden çekilebilir.

Adli Yardım görevini haklı nedenler dışında tamamlamadığı tespit edilen avukatın görevi sonlandırılır, aldığı ücretin iki katı istenir.

26.7. Yukarıda belirtilen sebeplerle görevi sona ermediği halde, mesleğin bırakılması, adres ve tüm iletişim bilgilerinin değişmesi veya bağlı bulunduğu Baro’nun değişmesi hallerinde bu durumu Merkeze bildirmeyen avukatlardan, kendisine ödenen ücretin iadesi istenir.

Ücret

Madde 27.

Görevlendirmeye konu iş için Avukatlık asgari ücret tarifesinde gösterilen ücret Avukatlık Kanunu ve TBB Adli Yardım Yönetmeliği Hükümleri çerçevesinde ödenir. Aynı iş için birden fazla Avukatın görevlendirilmesi halinde, aynı ücret her birine ayrı ayrı ödenir. Ücretin, kural olarak ödenek durumuna göre işe başlanılan tarihte yürürlükte olan Avukatlık asgari ücret tarifesi hükümlerine göre peşin olarak ödenmesi esastır. Avukatlık Yasasının 180/e maddesi hükmü gereği avukata ödenecek ücretten %10 yasal kesinti yapılarak bildirdiği banka hesabına yatırılır.

Asıl davanın hüküm kısmının istem sahibinin  almış olduğu  ek yetki belgesi ile  icraya konulmasında  durumunda  Asgari ücret tarifesinin en alt sınırı olan maktu vekalet ücreti avukata peşin olarak ödenir.Yargılama masrafları HMK Adli Yardım Hükümleri  gereğince öncelikle icra müdürlüklerinden  talep edilerek karşılanması esastır.   

Ücret Ödeme Esasları

Madde 28.

Büro tarafından görevlendirilen Avukat, Yönerge gereği ücret talep etmeye, Yönerge'nin 23 üncü maddesi kapsamında, işe başlamakla hak kazanır.

Ücret talebi Avukat tarafından, Yönergenin 29. maddesinde belirtilen ve işe başlandığını gösterir belge örneklerinin eklendiği dilekçe ile Büro'ya yapılır.

Ücretin ödenmesine Merkez karar verir. Merkez kararı ile Baro'ya gönderilen ücret talepleri hesabın müsait olması halinde üç iş günü içerisinde ödenir. Ödeme Yöntemi Baro tarafından belirlenir.

Ödeme kararı UBAP’a göre bilgisayara kaydedilir. Ücret alacak Avukat Baro'ya serbest meslek makbuzu düzenler.

Avukat tarafından düzenlenen serbest meslek makbuzları ödeme yapılmak üzere banka ödeme listesi ile birlikte Baro muhasebe servisine gönderilir.

Ücret Talep Eden Avukat Tarafından Verilecek Belgeler

Madde 29.

Avukat tarafından,

29.1. Dava dilekçesi/Esasa ilişkin beyan dilekçesi

29.2. Tevzi Makbuzu

29.3. Harç Makbuzu

29.4. Derdest dosyalarda, İşe Başlandığını Gösterir Havaleli Dilekçe örneği/duruşma tutanağı, icra dosyalarında onaylı ödeme emri

29.5. İşin kapsamı gereği gerekli belgeler.

Ücret talebini içeren bir dilekçe ekinde veya Adli Yardım Bürosundaki ücret talep formları doldurulmak suretiyle Büro'ya teslim edilir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Adli Yardım İçin Yapılan Giderler ve Rücu

Yargılama Giderleri

Madde 30.

Yargılama giderlerinin İstem Sahibi tarafından karşılanması esastır.

Görevlendirmeyi takiben davanın açılması aşamasında Yönerge’nin 25.10. maddesindeki düzenlemeye göre işlem yapılacaktır.

Yargılama giderlerinin İstem Sahibince karşılanamaması halinde Avukat'ın, Hukuk Muhakemeleri Kanunu çerçevesinde adli yardım talebinde bulunması zorunludur. Adli Yardım Talebinin reddi durumunda, avukat tarafından, İstem Sahibinin yargılama giderlerini karşılayamayacağına ilişkin kesin kanaati ile birlikte yazılı olarak, yargılama giderlerinin Adli Yardım Fonundan karşılanması talep edilir. Talep, Merkez tarafından değerlendirilir. Merkez, istem sahibinin yargılama giderlerini karşılayamayacağı kanaatine varılması durumunda, Yönetim Kuruluna, istem sahibinin yargılama giderlerinin adli yardım fonundan karşılanması için öneride bulunur.

Hak kaybına uğranması yakın tehlike arz eden durumlarda ve ivedi hallerde görüşmeci avukatın masraf kalemlerini sınırlaması kaydı ile avukatın adli müzaheret talebi ve/veya bu talebin reddine ilişkin karar aranmaksızın yargılama giderlerinin Adli Yardım Fonundan karşılanmasına karar verilebilecektir. Olağanüstü durumlar için; avukat tarafından talepte bulunulması halinde Adli Yardım Başkanın ya da yokluğunda Başkan Yardımcısının imzası ile masrafların derhal adli yardım fonundan karşılanması mümkün olacaktır. Bu konuda derhal sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bilgi verilecektir. Bu ödeme avans niteliğinde olup, dosya ivedilikle Yönetim Kuruluna tevdi edilir. İstem sahibinin yargılama giderlerine ilişkin talebinin adli yardım fonundan karşılanmasının uygun olup olmadığına Yönetim Kurulu karar verir.

Ödeme miktarının onaylanması sonrasında Avukatın ismi ilk banka ödeme listesine eklenir ve Baro muhasebe servisine bildirilir.

Giderler

Madde 31. 

Avukat'ın mutad haller dışındaki zorunlu yol giderlerinin istem sahibi tarafından karşılanamaması durumunda, durum Avukat tarafından yazılı olarak Büro'ya bildirilir. Merkez, Avukat'ın müracaatını inceler, uygun bulması durumunda Avukatın zorunlu yol giderlerinin, adli yardım fonundan karşılanması için Yönetim Kurulu'na öneride bulunur.

Avukatın zorunlu yol giderlerinin adli yardım fonundan karşılanmasına Yönetim Kurulu karar verir.

Zorunlu yol giderlerinin Avukat, gider miktarını ve giderin dayanağı belgeleri içerir bir dilekçe ile Büro'ya tekrar başvurur.  

Ücret Ödenmeyecek Haller

Madde 32.

32.1. Büro tarafından yapılan görevlendirmeler dışında istem sahibinin başkaca iş ve işlemlerinden kaynaklı ücretler,

32.2. Yapılan görevlendirme ile bağlantılı ve ilişkili bulunsa bile, Komisyondan ek yetki almaksızın başka dava ve icra takipleri veya benzeri hukuki işlemler yapılarak istenen ücretler, bu  ek yetkilerin alınması için başvurucunun bizzat adli yardım bürosuna bir dilekçe ile müracaatı gerekmektedir.

32.3. Ücretini almaksızın haklı nedenlerle görevi iade eden Avukatların ücretleri,

32.4. Kurul kararına rağmen, görevlendirme kapsamında yapılan genişletilmiş araştırmalar sonrasında görevlendirmeye konu iş ve işlem nedeni ile hukuki yararın kalmamasına rağmen; durum hakkında Büro'ya bilgi vermek yerine hukuki yarar varmış gibi hareket ederek işlem yapan Avukatların ücretleri,

32.5. Sadece yargılama giderini ve vekâlet ücretini içeren ilamların tahsili amacıyla yapılan icra takibinden kaynaklı ücretler,

32.6. Avukatın kayıtlı olduğu adres kapsamı dışındaki gönüllülük listesinde görev alması ve görevlendirmeyi Merkeze iade etmeyerek ücret istemesi halinde,

32.7. Nafaka ödeme yükümlülüğünü ihlalden dolayı yapılacak şikâyet, çocuk teslimi gibi tekrarlayarak yapılması muhtemel hukuksal iş ve işlemlerde, ilk yapılan işe dair ücret ödenir. Devam eden iş ve işlemlere dair ayrıca ücret ödenmez. Ancak, özen yükümlülüğü kapsamında gerekli işlemlerin yapılması avukatın yükümlülüğüdür.

32.8. Görevsiz mahkemede dava açılması halinde avukata hizmeti sunup davayı sonuçlandırdığı mahkemeye dair vekâlet ücreti takdir edilir. Buna göre, avukatın alacağı fark kendisine ödenir veya fazla ödeme halinde bu miktar avukat tarafından derhal fona iade edilir.

32.9. Avukatın şahsına verilen  görevlere ilişkin işlemlere dair, istem sahibinden  alacakları vekaletnameye başkaca bir avukatı dahil eden avukata ücret ödenmez.İstem sahibi tarafından çıkarılacak vekaletnamelerde sadece görevlendirilen avukatın  ismi yazılacaktır. Ortak veya başkaca avukatların ismi yazılmaz. Dava bizzat görevlendirilen avukatın imzası ile açılır. Avukatın mazeretli olduğu durumlarda başka bir avukata tevkil-yetki belgesi vermesinde bir sakınca yoktur. Ücret sadece görevlendirilen avukata ödenir. 

İstem Sahibine Rücu 

Madde 33.  

İstem sahibinin Büro'ya vermiş oldukları bilgi ve belgelerin gerçeği yansıtmadığının tespiti durumunda Avukatın görevi Merkez kararı ile sona erdirilir. Bu durumda, Yönergenin 8,ve 19.10  hükmü kapsamında istem sahibinden alınan taahhütname gereğince; görevlendirme gereği Avukata ödenen ücretin iki katı tutarı ve adli yardım sandığından karşılanan giderler istem sahibine rücu edilir. Rücu edilecek ücretler Komisyon tarafından Baro'ya bildirilir.

33.1İstem sahibinin  dava sonucunda menfeat elde etmesi ve bu elde ettiği menfeati taahhütnamedeki belirtilen payın adli yardım bürosuna ödenmemesi,büroya bilgi verilmemesi istem sahibinin  daha sonra özel vekil tutması, vekili azletmesi, dava esnasında istem sahibinin ekonomik şartlarının iyileşmesi durumunda avukata ve büroya bilgi vermemesi, istem sahibinin ekonomik durumunda adli yardım bürosunu yanıltdığının  fark edilmesi, durumlarında  istem sahibine rücu edilir. Yukarıdaki durumlarda  avukatlık asgari ücret tarifesinin 2 katı tutarında para  istem sahibi tarafından adli yardım bürosuna ödenmesi konusunda istem sahibine yazılı olarak  10 gün içinde ödemesi konusunda yazı yazılır. Eğer bu süre içinde ödenmediği takdirde  istem sahibine rücuya başlanır.

33.2 Yukarıdaki şartların oluşması halinde istem sahibine karşı yasal yollarla yasal faizi ile birlikte  icra takibine  geçilir. Bu konuda  adli yardımda gönüllü avukatlardan ayrı bir liste oluşturulur. Bu listede bulunan  avukatlara  adli yardım bütçesinden, icra takibi en alt sınırdan   vekalet ücreti  yukarıdaki ücretin ödenmesi konusundaki hükümlere göre avukata ödenir. Takip masrafları belge karşılığı  adli yardım bütçesinden ödenir.

33.3  Rücu için 33.1 deki şartların oluştuğunu öğrenen adli yardım avukatı durumu derhal adli yardım bürosuna bildirmek zorundadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar ve Uygulanma İlkeleri

İlkeler

Madde 34.

Verilen görevin her aşamasında gerekli yasal işlemleri yapmayan ya da ihmal eden; Kanun, Yönetmelik ve Yönerge ile belirlenen kurallara aykırı davranan, Adli Yardım Komisyonu Yönetim Kurulu kararlarına uymayan Avukatlar hakkında, Avukatlık Kanunu, Meslek Kuralları ve Yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

İlgili maddelerde belirtilen cezaların uygulanmasına karşı ilgili avukatın kararın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde Baro Başkanına itiraz hakkı vardır.

Yaptırımlar

İhtar

Madde 35. 

Aşağıdaki hallerde Avukat, hatası nedeni ile ve hatası belirtilerek ihtar edilir.

35.1. Yapılan görevlendirme sonrasında işe başlanıldığının, belgeleri ile birlikte, yedi gün içerisinde, ivedi görevlendirmelerde iki gün içerisinde Büro'ya bildirilmemesi durumunda,

35.2. İşlemlere başlarken, menfaat gerektiriyorsa, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında adli müzaheret talebinde bulunulmaması durumunda,

35.3. Davanın karara bağlanması, temyiz incelemesi ve sonucu hakkında büroya bilgi verilmemesi durumunda,

35.4. Avukatın tevkil/yetki belgesi vermesi zorunluluk arz ettiği hallerde Merkeze bilgi vermeksizin işlem yapması,

35.5. Avukatın özen borcuna aykırı davranışı sureti ile şahsi kusuruyla görevsiz mahkemede dava açması, Her bir ihmal için bir ihtar gönderilir. Avukat son ihtar tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ikinci kez ihtarı gerektirecek bir duruma sebebiyet vermesi halinde ihtar yerine sistemden geçici olarak çıkarma müeyyidesi uygulanır.

Sistemden Geçici Olarak Çıkarma

Madde 36.

Avukatın sistemden geçici olarak çıkarılacağı haller şunlardır:

36.1. Görevin ifası esnasında dosyanın takip edilmemesi, sürüncemede bırakılması durumunda,

36.2. Yapılan görüşme sonrasında istem sahibi tarafından Büro'ya verilen bilgilerden başka bilgilere ulaşılmış olması ve görevlendirmeye ilişkin konuda hukuki yarar kalmamasına rağmen Büro'ya bilgi vermeyerek işlemlere başlanması durumunda,

36.3. İstem sahibinin ekonomik durumuna ilişkin değişikliklerin ve kanaatlerin Büro’ya derhal bildirilmemesi ve/ veya  yapılan görevlendirme sonucunda istem sahibinin almaya hak kazandığı ve / veya aldığı maddi kazanımlar hakkında büroya bilgi verilmemesi  durumunda,

36.4. Büro tarafından düzenlenecek Sistem Bilgilendirme Çalışmaları ve Eğitim Çalışmalarına katılmamaları durumunda,

36.5. Kendisine görevlendirme yapıldığının bildirilmesi için sürekli ulaşılacak nitelikte adres ve telefon numaralarını Büro'ya bildirmeyen,

36.6. Yönergenin 35. maddesi kapsamında bir yıl içerisinde ikinci kez ihtarı gerektirecek bir duruma sebebiyet verilmesi halinde,

36.7. Hem merkez ve hem de ilçeler listesine kayıtlı olan, aidiyet alanı dışında görevlendirme yapılması halinde görevi iade etmeyen,

36.8. İstem sahibinin adli yardımdan yararlanmaya hakkı olmadığının, gerçeğe aykırı bilgi ve belge verdiğinin anlaşılmasına rağmen durumu Adli Yardım Merkezine bildirmeyen avukat,

36.9. Daha önce alınmış bir işin ücretini mükerrer olarak talep eden avukat,

36.10. Kendilerine verilen görevleri şahsen yerine getirmeyen ve bu görevlere dair istemciden alınan vekaletnameye başka bir avukatı dahil eden avukat.

Avukat sistemden üç ay süre kadar geçici olarak çıkartılır. Sistemden geçici çıkarılmayı gerektiren yukarıda sayılan hallerden birden fazlasının bir arada bulunması söz konusu olduğunda, her hal için ayrı sistemden geçici çıkarılma yaptırımı uygulanır ve yaptırımlar birbirini takip eder.

Sistemden geçici olarak çıkartılan Avukat yeniden müracaat edinceye kadar

listeye alınmaz.

Sistemden Kesin Olarak Çıkarılma

Madde 37.

Avukatın sistemden kesin olarak çıkarılacağı haller şunlardır:

37.1. Almış olduğu görevi, Kanun, Yönetmelik ve Meslek Kurallarına uygun olmaksızın yapan, İstem sahibi ve meslektaşları ile ilişkilerinde avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına aykırı davranan, İstem Sahibi ile Avukatlık sözleşmesi yapan veya Avukatlık ücreti talep ettiği saptanan veya herhangi bir ad altında haksız menfaat temin ettiği tespit edilen Avukat,

37.2. Adli Yardım Bürosu tarafından istenen raporları, bilgi ve belgeleri verilen ikinci yazılı önele rağmen sunmayan avukat,

37.3. Yanıltıcı belge ve bilgilerle hak kazanmadığı bir ücretin ödenmesini talep eden ya da daha önce alınmış bir işin ücretini mükerrer olarak talep etmeyi alışkanlık haline getiren avukat,

37.4. Kendisine sehven yapılan bir ödemeyi makul bir süre içerisinde Merkeze bildirmeyen veya sehven yapılan ödemenin iadesi kendisinden yazılı olarak istendiği halde iade etmeyen avukat,

Sistemden kesin olarak çıkartılır, gerektiği hallerde Avukat hakkında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmek üzere dosya Baro Yönetim Kuruluna sevk edilir.  

Kesin olarak çıkartılan Avukat yeniden müracaat etse dahi sisteme alınmaz. Listeden silinmeyi gerektiren adli yardım görevi nedeniyle avukata ödenen ücretin iki katı faiziyle birlikte geri alınır.

Yönergede Hüküm Bulunmaması Hali

Madde 38.

Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Avukatlık Kanunu, TBB Adli Yardım Yönetmeliği ve Isparta Barosu Kurul ve Komisyonlar Kuruluş, Görev ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönerge hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 39. 

Bu yönerge, Yönetim Kurulu'nun 01/07/2013  tarih ve 2013/………. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Yürütme

Madde 40.

Bu Yönerge hükümleri Isparta Barosu Başkanlığı tarafından yürütülür.

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Mayıs 2024><<
Mayıs 2024
 PSÇPCCP
18293012345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
22272829303112
233456789

28.05.2024
AV. ÜNSAL ÇANKAYA
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.