İş ve İşci Bulma Kurumundan Personel Talep Etmek İsteyen Meslektaşlarımıza Duyurulur.
11-02-2015
4106

İŞBAŞI EĞİTİM BİLGİ NOTU

İŞVERENDEN İSTENİLEN BELGELER

 1. Talep dilekçesi,
 2. İşveren taahhütnamesi (EK-20),
 3. Ön Talep Formu (EK-35),
 4. İşveren türüne göre; ticaret sicil gazetesi, vakıf senedi, dernek tüzüğü, birlik veya oda kaydı belgesi, dernek ve vakıflar için iktisadi işletmeye ait belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri,
 5. Son üç aylık sigortalı hizmet listesi, (İşbaşı eğitim programına katılacak kişi sayısı belirlenirken -engelli ve eski hükümlü kotalarının hesaplamasında baz alınan kriterlere paralel şekilde- aynı tüzel kişilik ve aynı vergi numarası altındaki değişik sigorta sicil numaralarına sahip bütün işyerlerinin anlaşılması gerekmektedir.) (katılımcının işverenin çalışanı olup olmadığının kontrolü amacıyla istenir)
 6. İmza sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği,
 7. İmzaya yetkili kişiye ait kimlik fotokopisi,
 8. Ticaret odasından alınacak faaliyet belgesi,
 9. Vergi levhası fotokopisi.

 

Yukarıda yer alan belgelerden asıl veya noter onaylı belgeler hariç diğer belgelerde işverenin imzaya yetkili kişisinin imzası ile tüzel kişiliğe ait mühür veya kaşe bulunması esastır.

 

KATILIMCIDAN İSTENİLEN BELGELER

 1. Kimlik fotokopisi,
 2. Ziraat Bankası Hesap Cüzdan Fotokopisi
 3. Sosyal Güvenlik Kurumu Müstehaklık belgesi(SGK dan alınabilir)

 

Yukarıdaki ilgili belgelerin İŞVEREN ve KATILIMCI tarafından  program başlamadan önce getirilmesi gerekmektedir.

 

KATILIMCI YÖNÜNDEN PROGRAMA KATILIM ŞARTLARI

Yönetmeliğin 52. maddesine göre, işbaşı eğitim programına katılmak için;

a) Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

b) 15 yaşını tamamlamış olmak,

c) İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak

ç) Emekli olmamak,

d) Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programın yapılacağı işyerinin çalışanı olmamak,

e) İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, uygun görüş almak,

f) Öğrenci olmamak (Açık öğretim ilkokulu, ortaokulu ve lisesi ile yükseköğretim öğrencileri hariç),

şartları aranmaktadır.

 

-Beden İşçisi, temizlik görevlisi, taşıma işçisi,çaycı vb.vasıf içermeyen mesleklerde program düzenlenemez.

 

PROGRAM SORUMLUSU

- işveren tarafından işbaşı eğitim programı sorumlusu olarak belirlenen kişi, katılımcının programın amacına uygun şekilde mesleğini iş başında öğrenmesi ve tecrübe kazanması için gerekli kolaylığı sağlamak ve katılımcıya sadece program düzenlenen meslek ile sınırlı olmak üzere görev vermekle yükümlüdür.

Bu kapsamda sorumlu, Katılımcı Değerlendirme Formunu (EK-19) düzenli olarak doldurmak ve işveren tarafından aylık olarak düzenlenen kursiyer devam çizelgeleri ile birlikte il müdürlüğüne gönderilmesini temin etmekle yükümlüdür.

                KATILIMCI KONTENJAN SAYISI : işbaşı eğitim programına katılabilecek kişi sayısı, programın başlama tarihi itibarıyla aynı il sınırları içerisinde, aynı işverene bağlı işyerlerinde programın başladığı tarihe ait fiili çalışan sayısını gösteren belgede yer alan çalışan sayısı üzerinden, kontenjan oluşturmak suretiyle belirlenir.

                İşverenlerden  2 ile 10 arasında çalışanı bulunanlar 1,   11  ve üzerinde çalışanı olanlar ise fiili çalışan sigortalı sayısının onda biri kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı talep edebilir. Katılımcı sayısı belirlenirken ortaya çıkan tüm küsuratlar bir üst sayıya tamamlanır.

Örnek 1: 21.07.2014 tarihinde başlayacak olan programda 41 fiili çalışanı olduğunu beyan eden işverenin program kapsamında alabileceği katılımcı sayısı 4,1’in bir üst sayıya tamamlanması sonucunda 5 olacaktır.

Programın başlama ve bitiş tarihindeki fiili sigortalı sayısı belirlenirken o tarihte fiilen çalışan kişiler esas alınır. Dolayısıyla o tarihte veya daha önce işten çıkan/çıkarılan kişiler ile ücretsiz izin vb. nedenlerle o tarihte fiilen çalışmayanlar dikkate alınmayacaktır.

Programın başlama tarihinden önce işten çıkan/çıkarılan kişi yine programın başlama tarihinden önce tekrar işe girmiş ve o tarih itibariyle fiilen çalışıyorsa bu kişi de fiili çalışan sayısının tespitinde dikkate alınacaktır. Programın başladığı tarihteki giriş ve çıkışlar da değerlendirmeye alınacak olup, aynı gün hem işe girişi hem de çıkışı olan kişiler hesaplamada dikkate alınmayacaktır. 

PROGRAM SÜRESİ

Yönetmeliğin 53. maddesinde belirtildiği üzere program süresi, günlük en az beş en fazla sekiz saat olmak üzere (dinlenme süreleri hariç), haftalık kırk beş saatten, yine haftada altı günden ve toplamda yüz altmış fiili günden fazla olamaz.

   PROGRAM SONUNDA İSTİHDAM: yeni katılımcı talebinde bulunan işverenin, başvuru tarihinden geriye dönük son bir yılda işbaşı eğitim programını tamamlayan katılımcılardan en az yüzde yirmisini kendi işyerinde veya başka işyerinde aynı meslekte en az altmış gün istihdam etmiş olması gerekmektedir. İşverenin, katılımcıları istihdam etmeye başladığına veya istihdam edeceğine veya en az altmış gün istihdam ettiğini ancak bunu henüz resmi olarak belgeleyemediğine dair taahhütname (EK-34)  vermesi durumunda yeni katılımcı talebi değerlendirmeye alınabilecektir.

   Ayrıca, henüz katılımcıları istihdam etmeye başlamayan ancak katılımcıları en az altmış gün istihdam edeceğine dair taahhütname veren işverenin söz konusu istihdamı en geç yeni katılımcı talebinde bulunduğu tarih (başvuru tarihi) itibariyle başlatmış olması gerekmektedir.

      İşverenin programın bittiği tarihteki fiili çalışan sayısının, programın başladığı tarihteki fiili çalışan sayısından düşük olduğunun tespiti halinde; işveren bu tespit tarihinden itibaren bir ay içerisinde programın başladığı ve bittiği tarih arasındaki fiili çalışan sayıları arasındaki farka karşılık gelecek sayıda kişiyi istihdam ettiğini bir aylık sürenin bitiminden itibaren en geç beş işgünü içinde il müdürlüğüne işe giriş bildirgesi ile birlikte bildirilmesi gerekmektedir.

       Programın bitiş tarihindeki fiili çalışan sayısının kontrolünün  yapılabilmesi için işveren tarafından programın bittiği aya ait sigortalı hizmet listelerinin mücbir sebepler hariç en geç izleyen ayın son iş gününe kadar il müdürlüğüne  ibraz edilmesi gerekmektedir.

NOT : İşbaşı Eğitim Programı ile ilgili işverenlerden talepler alındığında Programın başlama ve bitiş tarihleri ile ilgili olarak standartın sağlanması açısından, yirmi dört ay içinde en fazla yüz altmış fiili günü geçmemek üzere,

a) 1 - 10 tarihleri arasında olan başvurularda, son ayın bitiş tarihinin 30'u

b) 11' inden sonraki tarihlerde olursa, son ayın bitiş tarihi başlangıç tarihinden bir önceki gün , (6 ay)

c) 25'inden sonraki tarihlerde olursa, izleyen ayın 1'inden başlamak üzere (6 ay) olarak yapılacaktır.

 

Av.Ünsal Çankaya
Baro Başkanı
29-06-2020 - 13:16:02

MESLEKTAŞIMIZ AV.MEHMET BİLGİÇ'İN  DEDESİ VEFAT ETMİŞTİR. MERHUMA ALLAH'TAN RAHMET AİLESİNE VE YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ. 

04-06-2020 - 11:20:26

MESLEKTAŞIMIZ AV.EKREM YILMAZTÜRK'ÜN KIZ BEBEĞİ DÜNYAYA GELMİŞTİR. MİNİK BEBEĞİMİZE HOŞGELDİN DER, MESLEKTAŞIMIZA VE AİLESİNE TEBRİK DİLEKLERİMİZİ İLETİRİZ.

Avukat Sorgula
8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ ÇELENK SUNMA VE BASIN AÇIKLAMASI
KADES UYGULAMASI
ISPARTA BAROSU KADIN VE ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU BAŞKANLIĞIMIZIN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI FARKINDALIK AMAÇLI VİDEOSU

BARONET CMK ATAMA SİSTEMİ Uzman Vergi | En kolay muhasebe , tek tıkla vergi beyanı Deniz Bank Ulusal Baro Ağı Projesi Baro Kart